หลักสูตรครู4ปี น่าจะเข้าท่า ปรับให้นศ.ออกไปฝึกสอนทุกปี


เพิ่มเพื่อน    

27ก.พ.62-นายดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนคร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เรื่อง หลักสูตรผลิตครู 4 ปี อิงสมรรถนะ โดยระบุว่า ระบุว่า ตามที่นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้เป็นประธาน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการใช้หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ” ของอธิการบดี มรภ.ทั้ง 38 แห่งนั้น หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี ที่รับมอบมา อาจจะนำไปสู่การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งนักศึกษาครู และประชาชน เนื่องจากมีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายประการ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพขั้นสูง เช่น การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น จึงอยากจะขอความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพิจารณา ตรวจสอบ ร่างหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม่

ด้านนพ.อุดม กล่าวว่า เรื่องนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้นกระบวนการดำเนินการทั้งหมดจะไม่สามารถเดินหน้า ทั้งนี้ตนคาดว่าจะมีการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 1 ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ เร็วๆ นี้ โดยในส่วนของข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น เรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทางคณะทำงานได้รับมาพิจารณาและมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างไม่มีเรื่องใดที่ขัดกับข้อกฎหมายแน่นอน

ด้านนายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดี มรภ. กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตรผลิตครู 4 ปี เราได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพียงแต่วิธีในการดำเนินการบางเรื่องอาจจะมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับวิธีการของสากลมากขึ้น และจากเดิมที่เคยให้นิสิต นักศึกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการสอนในปีสุดท้ายของการเรียน ก็มีปัญหาว่าเด็กไปสัมผัสกับโรงเรียนน้อยไป เราจึงปรับให้เด็กได้มีโอกาสออกไปปฏิบัติการสอนในทุกชั้นปี เพื่อที่จะได้บ่มเพาะความเป็นครู รับรู้ว่าครูจะต้องทำอะไร ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
 


เนี่ย.......... ด้วยตำแหน่ง "โฆษกรัฐบาล"! ถ้าจะตำหนิ "นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ก็ต้องตำหนิกันในเรื่องนี้แหละ คือเรื่องการใช้มาตรการควบคุมโควิดกับบุคคลต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศช่วงนี้

'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'