หลักสูตรครู4ปี น่าจะเข้าท่า ปรับให้นศ.ออกไปฝึกสอนทุกปี


   

27ก.พ.62-นายดิเรก พรสีมา คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พระนคร กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนทำหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เรื่อง หลักสูตรผลิตครู 4 ปี อิงสมรรถนะ โดยระบุว่า ระบุว่า ตามที่นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้เป็นประธาน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการใช้หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ” ของอธิการบดี มรภ.ทั้ง 38 แห่งนั้น หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี ที่รับมอบมา อาจจะนำไปสู่การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และก่อให้เกิดความเสียหายแก่การพัฒนาวิชาชีพครู รวมทั้งนักศึกษาครู และประชาชน เนื่องจากมีความไม่สมบูรณ์อยู่หลายประการ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพขั้นสูง เช่น การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น จึงอยากจะขอความร่วมมือจากสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งพิจารณา ตรวจสอบ ร่างหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 4 ปี อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือไม่

ด้านนพ.อุดม กล่าวว่า เรื่องนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้นกระบวนการดำเนินการทั้งหมดจะไม่สามารถเดินหน้า ทั้งนี้ตนคาดว่าจะมีการประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 1 ของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ เร็วๆ นี้ โดยในส่วนของข้อเสนอแนะต่างๆ เช่น เรื่องการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทางคณะทำงานได้รับมาพิจารณาและมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างไม่มีเรื่องใดที่ขัดกับข้อกฎหมายแน่นอน

ด้านนายรัฐกรณ์ คิดการ ประธานสภาคณบดี มรภ. กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตรผลิตครู 4 ปี เราได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพียงแต่วิธีในการดำเนินการบางเรื่องอาจจะมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับวิธีการของสากลมากขึ้น และจากเดิมที่เคยให้นิสิต นักศึกษา สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการสอนในปีสุดท้ายของการเรียน ก็มีปัญหาว่าเด็กไปสัมผัสกับโรงเรียนน้อยไป เราจึงปรับให้เด็กได้มีโอกาสออกไปปฏิบัติการสอนในทุกชั้นปี เพื่อที่จะได้บ่มเพาะความเป็นครู รับรู้ว่าครูจะต้องทำอะไร ปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
 


๘ มกรา.....Where are you?แค่ตอบคำถามนี้ "คำถามเดียว" ธนาธรก็เจ๊กอั๊กถูกปิยบุตร ซิ่ง "รถตู้เหาะ" เทกระจาดทับอีกที วานซืน"แบนแต๊ดแต๋" คา easy pass เลย!    .....ทั้งคู่!

รถเหาะ 'เจาะเวลา' ปิยบุตร
โชคดีที่เป็น 'รัฐบาลทหาร'
รูปแบบใหม่ 'ท้าทายประเทศ'
"๕ จี" กับคำตอบ "ขยายค่างวด"
ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'
'นอเทรอดาม' กับปิยบุตร