กมว.ทบทวนยกเลิกหลักสูตร"ป.บัณฑิต"ส่วนพวกทีจบหลังปัการศึกษา62ต้องสอบเพื่อขอรับ"คั๋วครู "


เพิ่มเพื่อน    


11มี.ค.62-กมว. ทบทวน ควรมีหลักสูตร ป.บัณฑิตฯ อีกหรือไม่  มอบสพฐ.-สอศ.ตรวจจำนวนคนที่ไม่ได้จบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั้งหมด  พร้อมกับตรวจสอบสถาบันที่เปิดสอนป.บัณฑิต ว่ามีคุณภาพตรงตามที่กำหนดหรือไม่  ส่วนพวกที่จบหลัง ปีการศึกษา 62 ต้องสอบเพื่อขอรับตั๋วครูทั้งหมด 


นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในประชุม กมว. ได้มีการพิจารณาเรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าในปีการศึกษา 2562 ยังคงให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้ สามารถเปิดการเรียนการสอนไปก่อน และในปี 2562 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะต้องรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เกี่ยวกับจำนวนครูที่ไม่ได้จบการศึกษาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ โดยตรง เพื่อที่จะเสนอ กมว.พิจารณา ว่ายังมีความจำเป็นในการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูหรือไม่ รวมถึงจะต้องไปตรวจสอบคุณภาพด้วย ว่า สถาบันศึกษาแห่งใดสามารถจัดการเรียนการสอนได้และอาจจะต้องมีการกระจายสถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ไปตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอต่อความต้อง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปจะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ใช่ได้โดยอัตโนมัติเช่นที่ผ่านมา และในการสอบจะทดสอบเกี่ยวกับวิชาความเป็นครู ซึ่งในส่วนของหลักสูตรปริญาตรี 4 ปี มีเกณฑ์กำหนดผู้ที่จะสอบได้ คือ คะแนนวิชาเอกเฉลี่ยไม่ตำ่กว่า 2.5 ดังนั้นในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูผู้ที่จะสามารถสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ วิชาเอกคะแนนเฉลี่ยก็ต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 เช่นกัน

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีการแก้ปัญหาการขาดครูผู้สอนในรายวิชาที่เป็นวิชาช่าง ของ สอศ.เนื่องจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาการช่าง ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจึงไม่สามารถเป็นครูได้ นั้น กมว.พบว่า สอศ.ไม่จำเป็นต้องขอยกเว้น แต่ สอศ.ควรจะกำหนดเกณฑ์ในการเปิดรับสมัครสอบครู ให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถสอบได้ในรายวิชาเกี่ยวกับช่าง โดยต้องไปหารือกับ ก.ค.ศ. แต่เมื่อผ่านขั้นตอนการสอบแล้ว ก็เข้าสู่กระบวนการอบรมครบตามเงื่อนไขก็มีสิทธิที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทันที อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่กำหนดว่า ครู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน โดยไม่ได้รวมถึงอาชีวศึกษา แต่ในพ.ร.บ.อาชีวศึกษา ได้กำหนดว่าตัวเองเป็นอุดมศึกษา จึงส่งผลให้การดำเนินการมีข้อติดขัด ดังนั้นตนจะรายงานเรื่องนี้ให้นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา รับทราบ เพื่อแก้ปัญหาในส่วนนี้


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"