วธ.รณรงค์สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย" 


เพิ่มเพื่อน    


18มี.ค.62-นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน อาทิ กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก สำนักวัฒนธรรม กีฬา ฯลฯ กำหนดแนวทางมาตรการในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่าทุกชีวา ปลอดภัย”ที่จะจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดที่มีพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนที่มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์  ซึ่งได้ข้อสรุปแนวทางและมาตรการ 3 แนวทาง 


 แนวทางแรกคือ การรณรงค์จัด “สงกรานต์แบบไทย” ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานประเพณีต่างๆ เน้นวิถีวัฒธรรม โดยชูเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์แบบไทย เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษ เล่นน้ำอย่างพองาม รวมถึงให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ หรือชุดไทยและชุดพื้นเมือง ทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนในการจัดกิจกรรมให้คำนึงถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม  

 
 แนวทางที่สองรณรงค์ให้ “ใช้น้ำคุ้มค่า” เนื่องจากปีนี้ค่อนข้างแล้งจึงขอความร่วมมืองดใช้รถบรรทุกตระเวนสาดน้ำในพื้นที่ต่างๆ และให้กำหนดระยะเวลาการเล่นน้ำ ให้เลิกเล่นเวลาที่กำหนด แล้วก็ห้ามใช้แป้งและสี ให้ใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและประหยัดน้ำ เช่น ขันขนาดเล็ก ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และใช้น้ำอย่างประหยัด ที่สำคัญคือใช้น้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัย และควรสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้ำด้วย


  และแนวทางที่สามคือ การรณรงค์ “ทุกชีวาปลอดภัย” โดยขอความร่วมมือภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สถานบันเทิง ผู้จัดกิจกรรม กำหนดเวลาเปิด-ปิด จัดกิจกรรมและงดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ก็จะมีการควบคุมและรณรงค์ผู้ใช้รถ โดยใช้มาตรการเมาไม่ขับ ปลอดแอลกอฮอล์ และมีน้ำใจให้แก่กันในการใช้รถใช้ถนน และหากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมให้แจ้งหน่วยงานหรือศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานต่างๆ ส่วนภาคอื่นๆ ก็จะมีมาตรการเข้ม ด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ดูความปลอดภัยทางน้ำ-ทางเรือ และควบคุมความเร็วการใช้รถให้ใช้รถใช้ถนนอย่างเคร่งครัด 


นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรม"ส่งคนกลับบ้าน "โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การตรวจความพร้อมของผู้ขับรถสาธารณะ ควบคุมและตรวจจับความเร็วของรถบริการสาธารณะด้วยระบบ GPS และเฝ้าระวังยานพาหนะต่างๆ มีการจัดตั้งศูนย์บริการตรวจสภาพรถฟรี รวมถึงมีศูนย์รับแจ้งเหตุร้องเรียนการใช้รถใช้ถนนโดยกรมการขนส่งทางบก และจุดบริการพักรถระหว่างการเดินทางเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สถานที่ที่จัดงานต่างๆ ต้องมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เช่น พ.ร.บ.การจราจรทางบก และมีศูนย์แจ้งเตือนภัยสภาพอากาศตลอดช่วงเทศกาล 


 ขณะที่นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน สภาวัฒนธรรมกทม. กล่าวว่า อยากให้สงกรานต์แต่ละพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย เหมือนอย่างพื้นที่ภาคเอกชน ไม่ว่าจะสีลม เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน หรือสยามสแควร์ที่มีธีมของงานเรื่องผ้าขาวม้า ซึ่งมีเอกลักษณ์ในการจัดและปลอดแอลกอฮอล์ จึงอยากให้ขยายขอบเขตการจัดงานเช่นนี้ออกไปตามพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีเรียบง่ายสวยงาม


  อย่างไรก็ตามในส่วนกิจกรรมต่างๆ ของวธ.  รมว.วธ. กล่าวต่อว่า จะประกอบด้วย งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 10 เม.ย. เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  มีการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในส่วนกลางพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ได้แก่  นิทรรศการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในเทศกาลสงกรานต์  ระหว่าง 12-16 เม.ย. ที่ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน  และศูนย์การค้าไอคอนสยาม งานประเพณีสงกรานต์งานวัดกลางกรุง สรงน้ำพระ ถวายเครื่องสักการะและจตุปัจจัยไทยธรรม ในวันที่ 13 เม.ย. ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร  งาน “สงกรานต์ เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก” ระหว่าง 13-15 เม.ย.  บริเวณสยามสแควร์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญ นิทรรศการประเพณีสงกรานต์ไทยและ สงกรานต์อาเซียน การสาธิตชุดรำน้ำขอพร นอกจากนี้ยังจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมจาก 3 ประเทศอาเซียนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์กันทั้ง ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมสงกรานต์คล้ายคลึงกัน แล้วก็มีการแสดงโขนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ตลาดวัฒนธรรมและลานวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจะมีการเปิดเผยรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง ฯลฯ
 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"