กรมการพัฒนาชุมชน เปิดงาน OTOP ภูมิภาค ครั้งที่ 5 ขนทัพสินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว บริการถึงมือผู้บริโภค หวังเพิ่มช่องทางการตลาด พร้อมสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ และการตลาด


   

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า รัฐบาล ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาตั้งแต่ปี 2544 โดยมอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถก้าวสู่สากล ตลอดจนการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

 

ปัจจุบัน มีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มากถึง 80,141 ราย 167,403 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น ซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างกลุ่มศิลปิน OTOP การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสาน ย่านลิเภา ใบไม้สีทอง เป็นต้น รวมทั้งมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนากระเป๋าแบรนด์เนม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน (OTOP On Board) โดนผลจากการพัฒนาทำให้ยอดจำหน่ายในปี 2561 มีมากกว่า 193,000 ล้านบาท

ด้าน นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนองนโยบายรัฐบาล โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่ที่มีสินค้า OTOP และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปซื้อสินค้า OTOP ยังแหล่งผลิต ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางออกมาจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีโครงการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในการเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เช่น โครงการ OTOP จูเนียร์, YOUNG OTOP โดยได้ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายในปี 2562 จำนวน 230,000 ล้านบาท

ขณะที่การส่งเสริมช่องทางการตลาด สินค้า OTOP ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด จึงได้กำหนดจัดงาน OTOP ภูมิภาค ขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สืบสานการนำทรัพยากร และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสินค้า OTOP ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด

 

โดยปี 2562 มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 5 ครั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการจัดไปแล้ว 4 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครราชสีมา ขอนแก่น และภูเก็ต โดยครั้งที่ 5 จัดขึ้น ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 14-20 มี.ค.62 ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น 312 บูท กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3-5 ดาว 260 บูท อาหารชวนชิม 30 บูท OTOP Trader 8 บูท จาก 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา สงขลา และปัตตานี และผู้ประกอบการที่คัดเลือกจากตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดกำแพงเพชร 10 บูท

 

นอกจากนี้ มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า จากจังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร ราชบุรี และภูเก็ต จำนวน 4 บูท/ราย กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงาน OTOP ภูมิภาคในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต