กระทรวงวัฒนธรรมผนึก 10 สถาบันการศึกษาพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์


เพิ่มเพื่อน    

 

 

    นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 3 เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี โดยมี นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 

     ปลัดวธ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านนาฏศิลป์ของ สบศ. และสถาบันอุดมศึกษาร่วมศาสตร์ มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษา โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งส่งผลต่อการสร้างและฟื้นฟูทุนทางสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ให้แก่องค์กรต่างๆ เพื่อนำผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง ถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ประเทศชาติ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ ที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของนักศึกษา รวมถึงเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้ง 10 สถาบัน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้อย่างดียิ่ง

     ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี และนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ประกอบด้วยคณะศิลปนาฏดุริยางค์สบศ. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลปสบศ.คณะศิลปศึกษาสบศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เป็นต้น

 


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'