ทำแผน’UniNet’ลุยงานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษา-วิจัย


   

 

     นางเพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (รองเลขาฯ ทปอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติเห็นชอบตามที่ ทปอ.เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเปลี่ยนผ่าน หรือ ยูนิเน็ต (UniNet) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) เป็นประธาน นางอรสา ภาววิมล และนายภุชงค์ อุทโยภาศ เป็นรองประธาน และมีนางสาววัฒนาพร สุขพรต, นายปานใจ ธารทัศนวงศ์, นายสุรศักดิ์ สงวนพงษ์, นายเด่นพงษ์ สุดภักดี, นายชญา ลิมจิตติ, นายประมา ศาสตระรุจิ, นายสุทน เฉื่อยพุก นางสาวฐาปนีย์ ธรรมเมธา, นายพิทา จารุพูนผล, นายวิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, นายอภิชาต ติรประเสริฐสิน, ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังและ ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ และยังมีนายเผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนตนและ นายสมศักดิ์ มิตะถา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

     “ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ คือ 1.กำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัยของประเทศไทย 2.จัดทำแผนงานการให้บริการการดูแลรักษา ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ตลอดจนเสนอโครงการในการบริหารจัดการองค์กร 3.จัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัยของประเทศไทยและ 4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบหมาย ” รองเลขาฯ ทปอ.กล่าว


จำกันไว้ง่ายๆ นะ...........ปี ๒๕๖๒ นี้วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ตรงกับวันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน เป็นวัน "เข้าพรรษา"และวัน/เดือน/ปี เดียวกันนี้

ล้างมรดก คสช.=ดับอนาคตใหม่
จับ 'อุตตม' เป็นตัวประกัน?
ทำไม 'ธนาธร' เดินสายต่างประเทศ?
"ครม.ปู" ดีกว่า "ครม.ลุง" จริงหรือ?
เศรษฐกิจ 'ชี้ขาด' รัฐบาลลุงตู่
ทักษิณ 'วางมือหรือวางเพลิง'