สนข. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง ครั้งที่2


เพิ่มเพื่อน    


สนข.เปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ระดมความเห็นจากภาครัฐเอกชนและประชาชน เดินหหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนส่งเสริมระบบราง และพัฒนาศักยภาพเมืองในภาคเหนือ 


29 มี.ค.62  -นายไพรินทร์ ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวว่า  แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย  (พ.ศ. 2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และ ทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว (SeamlessMobility) เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ และทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพ 

ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จึงเป็นหัวใจสำคัญ ในการชี้นำการพัฒนาเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทาง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับประชาชน

"ล่าสุดได้ ในงานสัมมนา“TODคมนาคมสร้างเมืองเมืองสร้างสุขสุขสร้างได้ครั้งที่ 2 ณโรงแรมเรือนแพรอยัลปาร์คจังหวัดพิษณุโลก  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือสนข. ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการในภาคเหนือแนวคิดและแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงรถไฟสายใหม่และรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองย่านหรือชุมประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะได้รับและความท้าทายของการพัฒนาเมืองตามแนวคิดTODในภูมิภาคและในและท้องถิ่นภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการอาทิแนวคิดการพัฒนาTODให้ประชาชนรู้จักว่าTODคืออะไรมีความหมายอย่างไรและประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาTODเป็นต้น "นายไพรินทร์กล่าว
    
นายไพรินทร์ กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองโดยรอบแนวโครงข่ายเส้นทางรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่และจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพของประเทศ เพื่อเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบคมนาคม มีระยะเวลาศึกษา 18 เดือน โดยภายหลังการสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. จะดำเนินการจัดสัมมนาขึ้นอีก 3 ครั้ง ในอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ที่ จ.ชลบุรี,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น และภาคใต้ ที่ จ.สงขลา 
    
นอกจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ครั้งนี้ สนข.ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป เพื่อรวบรวมข้อมูลมาประกอบผลการศึกษา การจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาเมืองโดยรอบสถานีรถไฟความเร็วสูง สถานีรถไฟทางคู่ ศูนย์คมนาคมขนส่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศต่อไป ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtod.com


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)