ดารา-นักร้องเหงื่อแตกพลั่ก!ถึงคิวจับใบแดง-ดำ'ป้อม'ออกสารจะดูแลเหมือนคนในครอบครัว


เพิ่มเพื่อน    

30 มี.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2562  จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 เมษายน 2562(เว้นวันที่ 6 เมษายน 2562 )โดยจะไม่มีการแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวเช่นทุกปี มีเพียงการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากกระแสของพรรคการเมืองที่นำแนวทางการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไปหาเสียงก่อนหน้านี้

ทั้งนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกเป็นสารถึงทหารกองเกิน ที่เข้ารับการตรวจเลือกว่าพวกท่านเป็นผู้ที่มีสำนึก ตระหนักในภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบและแสดงออกถึงความเป็นลูกผู้ชายไทยอย่างแท้จริง ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติรูปแบบใหม่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนและความมั่นคงของชาติโดยตรงทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกลาโหมจึงต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถ ของกำลังพลให้มีความรู้ทักษะทัศนคติรวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

สารของพลเอกประวิตร ยังระบุว่า  ผู้เข้ารับการตรวจเลือกจะได้รับใบ สด.43 ภายในวันเดียวกันจากประธานคณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อเป็นหลักฐาน หากได้รับหลักฐานวันอื่นหรือได้รับโดยไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกหรือว่าไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้ เมื่อนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย 

นอกจากนี้เมื่อเข้าทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานใบรับรองผลการตรวจเลือก  ถ้าหลักฐานนั้นไม่ถูกต้องจะเสียโอกาสในการเข้าทำงานและอาจจะได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายด้วย 

ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคน สำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่เข้ารับการตรวจเลือกฯตามกำหนดในหมายเรียกจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีและถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด

กระทรวงกลาโหมจะให้การดูแลเป็นอย่างดีโดยถือว่าทุกท่านเป็นบุตรหลานในครอบครัวเดียวกันและเป็นผู้มีความเสียสละ พร้อมจะอุทิศกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติ เพื่อพิทักษ์รักษา ปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชนด้วยความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรมมีความสามัคคีมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนกล้าหาญเข้มแข็งยึดมั่นในเกียรติยศ เกียรติศักดิ์มีความตั้งใจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประเทศชาติ

สำหรับเอกสารประชาสัมพันธ์ระบุว่า ขอให้ชายสัญชาติไทยที่เกิดในปี 2541 ซึ่งมีอายุครบ 21 ปีและที่เกิดในปีพ.ศ 2540 ถึง 2533 ซึ่งอายุครบ 22-29 ปีที่ยังไม่เคยรับการตรวจเลือกฯหรือผลการตรวจเลือกยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณี ไปเข้ารับการตรวจเลือกตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในหมายเรียก 

โดยปีนี้มีข้อเน้นย้ำ ในเรื่องการตรวจร่างกายพระภิกษุ บุคคลที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดและผู้ที่ต้องตรวจอวัยวะที่ปกติให้ กระทำในที่ลับ ที่จัดไว้โดยเฉพาะ และกรรมการสัสดีจังหวัดจะต้องร่วมตรวจสอบ ด้วยทุกครั้งกรรมการในหน้าที่อื่นๆไม่อนุญาตให้เข้าร่วมตรวจ อีกทั้งกรมการแพทย์ต้องมีความละเอียดรอบคอบใน การตรวจร่างกายให้มากที่สุดโดยผู้ที่นำใบสำคัญความเห็นแพทย์หรือประวัติการรักษาจากสถานพยาบาลอื่นๆที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกมาแสดงในวันตรวจเลือก ให้กรรมการแพทย์รับไว้พิจารณาประกอบการวินิจฉัยร่วมกับการตรวจร่างกายด้วย ถ้าหากยังไม่แน่ใจให้จัดเป็นคนจำพวกที่ 1 ไว้ก่อนสำหรับผู้ที่มีโรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถ รับราชการทหารได้ซึ่งจัดเป็นคนจำพวกที่ 2 3 หรือ 4 นั้นห้ามรับสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการโดยเด็ดขาด และโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะอ้วนมีค่า BMI ตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป จะต้องเป็นคนจำพวกที่ 4 เท่านั้น 

กรรมการแพทย์เมื่อได้ทำการตรวจร่างกายของทหารกองเกินแล้วกำหนดให้เป็นคนจำพวก 2 3 หรือ 4 ดังที่กล่าวมาแล้วหากทหารกองเกินดังกล่าวนำหลักฐานใบสำคัญความเห็นแพทย์มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา ให้เก็บรวบรวมใบสำคัญความเห็นแพทย์ไว้เป็นหลักฐานโดยให้มีการบันทึกข้อความว่าข้าพเจ้าได้นำหลักฐานฉบับนี้มาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกจริง

สำหรับ คนจำพวกที่ 1 คือคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด คนจำพวกที่ 2 คือคนที่มีร่างกายเห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์เหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงกับพิการหรือทุพพลภาพ กรรมการแพทย์จะต้องบันทึกลักษณะที่ไม่สมบูรณ์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 37 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 75 คนจำพวกที่ 3 คือคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วยซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายภายใน 30 วัน กรรมการแพทย์จะต้องบันทึกอาการที่ตรวจพบในขณะนั้นไว้ด้วย คนจำพวกที่ 4 คือคนพิการทุพพลภาพหรือที่มีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้กรรมการแพทย์จะต้องบันทึกลักษณะความพิการหรือโรคที่ไม่สามารถรับราชการได้

นอกจากนั้น ทหารกองประจำการจะได้รับสิทธิประโยชน์ ในเรื่องของอัตราเงินเดือน เมื่อรวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมกันนั้นยังได้รับเครื่องแต่งกายของใช้ส่วนตัว สิทธิการรักษาพยาบาลฟรี จัดให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ฟรี ได้รับสิทธิพิเศษ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนทหารทั้งสามเหล่าทัพ  ได้รับการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนจบสามารถสมัครเข้ารับราชการต่อได้จนถึงอายุไม่เกิน 25 ปี อย่างไรก็ตามในปีนี้ไม่มีการเปิดเผยยอดความต้องการทหารกองประจำการของ แต่ละเหล่าทัพ

สำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่ในข่าย ต้องเข้ารับการตรวจเลือกในปีนี้ ประกอบไปด้วย นายจิรายุ ละอองมณี หรือเก้าจิรายุ นักแสดงช่อง นายธนนท์ จำเริญ หรือนนท์ The Voice   นายเจมส์  อัศรัสกร หรือเจมส์มาร์ นักแสดงช่อง3

นายเนติวิทย์  โชติภัทร์ไพศาล นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แกนนำนักศึกษาในการเรียกร้องยกเลิกการเกณฑ์ทหารนายโชติชนก ชิดชอบ บุตรชายของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์พีอีเอ นายวีระชัย เสรีรักษ์บุตรชาย นายทศพล เสรีรักษ์ นักการเมือง ซึ่งอยู่ในบัญชีคนที่พ้นจากฐานะยกเว้นการผ่อนผัน นายเศรณี ชาญวีรกูลบุตรชายของนายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย.


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ