"หมอจรัส "จี้รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.บ.การศึกษาชาติ ถือเป็นเรื่องเร่งด่่วน และสามารถออกเป็นพระราชกำหนดได้


   


2เม.ย.62-นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวถึงความคืบหน้าการหาแนวทางในการออกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ว่า พ.ร.บ.เป็นกฎหมายของแผ่นดินที่ออกโดยรัฐสภา แต่มีกรณีที่ไม่สามารถออกเป็น พ.ร.บ.ได้สามารถที่จะออกเป็นพระราชกำหนด คือกฎหมายที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องรีบออก ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลเสียต่างๆ ขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่จะออกเป็นพระราชกำหนดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินของแผ่นดินที่จะต้องใช้การทันที ไม่เช่นนั้นคนที่ทราบข้อมูลภายในอาจจะนำไปทำให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวได้ จึงเป็นเหตุผลจำเป็นที่ต้องออกเป็นพระราชกำหนด สำหรับในส่วนของ ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....จะออกในลักษณะของพระราชกำหนดได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตีความ โดยในรายงานการประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่าโดยร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ให้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เมื่อมีการดำเนินการเต็มที่แล้วแต่ไม่สามารถที่จะออกได้ทันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกเป็นพระราชกำหนด

“เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะเห็นความสำคัญหรือไม่ ส่วนจะทำได้ทันในรัฐบาลนี้หรือไม่อยู่ที่ใครจะเห็นว่าสมควรออกเป็นพระราชกำหนดแทน พ.ร.บ.หรือไม่ ส่วนที่เป็นห่วงเรื่องชั้นกฏหมายของ พ.ร.บ. กับพระราชกำหนดจะเท่ากันหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเพราะศักดิ์ศรีเท่ากัน และพระราชกำหนดนี้เมื่อรัฐบาลเสนอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก็ออกได้เลย และเข้าสู่รัฐสภาเพื่อให้สัตยาบรรณพระราชกำหนดก็มีสภาพเหมือนกับพ.ร.บ. สำหรับความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะออกเป็นพระราชกำหนดนั้น เรื่องนี้ต้องดูเงื่อนไขเวลา เพราะ ถ้าไม่ออกรัฐบาลนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลใหม่จะออกได้หรือไม่ การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องแก้ไขในหลักการต่างๆหลายอย่าง ซึ่งกระทบกับคนจำนวนไม่น้อย ดังนั้นการพิจารณาเรื่องนี้รัฐบาลต้องมีการตัดสินใจที่ดี แต่ที่คณะกรรมการอิสระฯ เสนอคือมีความชัดเจนว่าจำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษา เพราะประเทศไทยไม่มีการปฏิรูปไม่ได้ เพราะไม่เช่นนั้นอีก 10 ปีข้างหน้าไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน” ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าว
 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"