ชาญศิลป์ "นายก" คนใหม่สมาคมธรรมศาสตร์


   

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมธรรมศาสตร์ เมื่อบ่ายวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี  ในวาระการเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร CEO ปตท. เป็นนายกสมาคมธรรมศาสตร์ท่านต่อไป

 

สำหรับนายชาญศิลป์ เป็นศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560  และนับเป็นผู้บริหารสูงสุดคนแรกของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์