การเมืองเริ่มวุ่นวายฉุดความสุขประชาชน


เพิ่มเพื่อน    

 

7 เมษายน 2562 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,875 ตัวอย่าง วันที่ 25 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

         

พบประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อถามถึงความสุขของประชาชนวันนี้ พบว่า ประชาชนจำนวนมากที่สุด หรือ ร้อยละ 46.9 ระบุ สุข กับ ทุกข์ กลาง ๆ แค่ประคองชีวิต ในขณะที่ ร้อยละ 27.5 ระบุสุขน้อย ถึง ไม่มีความสุขเลย ในขณะที่ คนส่วนน้อยของสังคมหรือร้อยละ 25.6 ระบุ สุขมาก ถึง มากที่สุด

 

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 ระบุการเมืองวันนี้ทำลายความสุขของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 11.2 ระบุไม่ทำลาย

 

เมื่อถามถึง ความเชื่อมั่นต่อคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศชาติก้าวต่อไปได้ดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 เชื่อมั่นว่า คนที่ไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจดี มีคุณธรรม ทันต่อเกมการเมือง และปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นต้น จะนำพาประเทศชาติก้าวต่อไปได้ดี ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่เชื่อมั่น

 

ที่น่าสนใจคือ ถ้าพรรค พลังประชารัฐ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 63.1 ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ในขณะที่ ร้อยละ 36.9 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

แต่ ถ้า พรรค เพื่อไทย เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ผลสำรวจพบว่า สูสีกันระหว่าง คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กับ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คือ ร้อยละ 38.6 ระบุ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในขณะที่ ร้อยละ 38.1 ระบุนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ร้อยละ 22.3 ระบุ นาย อนุทิน  ชาญวีรกูล เหมาะสมเป็น นายกรัฐมนตรี

 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความสุขของประชาชนกำลังถูกลดทอนจากสถานการณ์วุ่นวายทางการเมือง เหตุเพราะความวุ่นวายและความขัดแย้งในสังคม ที่นักการเมืองและทุกฝ่ายต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยการหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาปากท้อง รู้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอย่างไร เป็นคนดีมีคุณธรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ออกมาเป็นรูปธรรมปลูกฝังในทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าว ไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล มีไมตรีจิตต่อกัน อันเป็นลักษณะเด่นที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่อย่างเห็นในตัวผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ในผลสำรวจครั้งนี้ได้พบว่า ถ้า พรรคพลังประชารัฐ จัดตั้งรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นตัวเลือกสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม แต่ถ้า พรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาล ก็สูสีกันระหว่าง คุณหญิง สุดารัตน์ฯ กับ นายธนาธรฯ

7 เมษายน 2562 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขของประชาชน กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,875 ตัวอย่าง วันที่ 25 มีนาคม – 6 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

         

พบประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อถามถึงความสุขของประชาชนวันนี้ พบว่า ประชาชนจำนวนมากที่สุด หรือ ร้อยละ 46.9 ระบุ สุข กับ ทุกข์ กลาง ๆ แค่ประคองชีวิต ในขณะที่ ร้อยละ 27.5 ระบุสุขน้อย ถึง ไม่มีความสุขเลย ในขณะที่ คนส่วนน้อยของสังคมหรือร้อยละ 25.6 ระบุ สุขมาก ถึง มากที่สุด

 

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.8 ระบุการเมืองวันนี้ทำลายความสุขของประชาชน ในขณะที่ร้อยละ 11.2 ระบุไม่ทำลาย

 

เมื่อถามถึง ความเชื่อมั่นต่อคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศชาติก้าวต่อไปได้ดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.8 เชื่อมั่นว่า คนที่ไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจดี มีคุณธรรม ทันต่อเกมการเมือง และปกป้องเทิดทูนสถาบัน เป็นต้น จะนำพาประเทศชาติก้าวต่อไปได้ดี ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่เชื่อมั่น

 

ที่น่าสนใจคือ ถ้าพรรค พลังประชารัฐ เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ผลสำรวจพบว่า ร้อยละ 63.1 ระบุ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล ในขณะที่ ร้อยละ 36.9 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

แต่ ถ้า พรรค เพื่อไทย เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ผลสำรวจพบว่า สูสีกันระหว่าง คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ กับ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คือ ร้อยละ 38.6 ระบุ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ในขณะที่ ร้อยละ 38.1 ระบุนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ร้อยละ 22.3 ระบุ นาย อนุทิน  ชาญวีรกูล เหมาะสมเป็น นายกรัฐมนตรี

 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ความสุขของประชาชนกำลังถูกลดทอนจากสถานการณ์วุ่นวายทางการเมือง เหตุเพราะความวุ่นวายและความขัดแย้งในสังคม ที่นักการเมืองและทุกฝ่ายต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยการหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีคุณสมบัติไม่ก่อความขัดแย้งในสังคม เก่งแก้ปัญหาปากท้อง รู้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอย่างไร เป็นคนดีมีคุณธรรม ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ออกมาเป็นรูปธรรมปลูกฝังในทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าว ไม่ก่อความวุ่นวายในสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูล มีไมตรีจิตต่อกัน อันเป็นลักษณะเด่นที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่อย่างเห็นในตัวผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ในผลสำรวจครั้งนี้ได้พบว่า ถ้า พรรคพลังประชารัฐ จัดตั้งรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นตัวเลือกสำคัญที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม แต่ถ้า พรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาล ก็สูสีกันระหว่าง คุณหญิง สุดารัตน์ฯ กับ นายธนาธรฯ


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"