สมศ.ร่วม13สถาบันผลิตครูตั้งศูนย์พี่เลี้ยงประเมินคุณภาพรอบ4


   

17เม.ย.62-นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า สมศ. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษาในทุกระดับ ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดย สมศ. ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 13 แห่งทั่วประเทศ จัดตั้งเป็นศูนย์เครือข่ายของ สมศ. ได้แก่ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) มหาวิทยาลัยนเรศวร(มน.) มหาวิทยาลัยพะเยา(มพ.) ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สกลนคร มรภ.นครราชสีมา มรภ.อุบลราชธานี ภาคใต้ มรภ.สุราษฏร์ธานี มรภ.สงขลา, และภาคกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มรภ.กาญจนบุรี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรท.) 
โดยศูนย์เครือข่าย สมศ. จะมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ พร้อมติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. ให้มีคุณภาพตามนโยบาย QC 100 ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั้งคุณภาพและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก ด้วยการให้สถานศึกษาประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำมาพัฒนาผู้ประเมินภายนอก ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก 

“นอกจากนี้ศูนย์เครือข่าย สมศ. จะช่วยฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเฉพาะผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย หรือศูนย์พัฒนาเด็ก ที่ สมศ. ตั้งเป้าจะประเมินศูนย์พัฒนาเด็กไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่ง ในปี 2562 นี้ และช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ศูนย์เครือข่าย สมศ. ทั้ง 13 ศูนย์ จะช่วยขับเคลื่อนโครงการอบรมเพื่อคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกการศึกษาปฐมวัย โดยจะเน้นผู้ประเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถสะท้อนบริบทและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา สถานศึกษาได้อย่างแท้จริง“รักษาการผอ.สมศ.กล่าว