สอศ. เชิญบุคคลร่วมสมัครประธานและกรรมการบอร์ดอาชีวะ


เพิ่มเพื่อน    

1พ.ค.62-   นายสุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดเดิมพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบกับกฎกระทรวง            เรื่องกำหนดจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือก วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ลงนามในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา

            เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขอเชิญบุคคลผู้มี ความรู้ ความสามารถ

ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในด้านต่าง ๆ สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการ ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจหรือบริการ ด้านการเกษตรและประมง ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน การคลังหรือการลงทุน ด้านการพัฒนากำลังคน ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาครัฐ ด้านการจัดการอาชีวศึกษาภาคเอกชน ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา)  

          ผู้ประสงค์สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     

www.vec.go.th และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ลงทะเบียนตอบรับ           ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร ได้ที่ (กลุ่มเลขานุการสำนักงาน)      ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน  เขตดุสิต กรุงเทพฯ  หรือส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e- mail :vec_2555@hotmail.com)  10300 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม    ได้ที่กลุ่มเลขานุการสำนักงาน โทร. 0 2206 5555 ต่อ 1104 หรือ ติดต่อ นางสุภารัตน์  ภูมิติยะโยภาพ                โทร. 09 1426 3889 หรือ นางสาวกัญญ์ฐญาณ์ ศรีสูงเนิน โทร. 08 4463 6173


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!