มติDSIรับ2คดีดัง'สะสมกำลังพลและอาวุธที่หนองจิก-ค้ายาเสพติดข้ามชาติจากไทยส่งไปยังญี่ปุ่น'ไว้เป็นคดีพิเศษ


   

8 พ.ค.62 -  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่อง มติคณะกรรมการคดีพิเศษให้คดีความผิดทางอาญาอื่นเป็นคดีพิเศษ

ด้วยคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562และที่ประชุมได้มีมติตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้การกระทำความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษที่ต้องสืบสวนและสอบสวน ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. กรณี กลุ่มบุคคลได้ร่วมกันสะสมกำลังพล และอาวุธ บริเวณป่าโกงกางริมคลองตันหยงเปาว์หมู่ที่ 1 บ้านท่ากำชำ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี (เลขสืบสวนที่ 55/2559)

2. กรณี กลุ่มคนผิวสีประเทศแถบแอฟริกันค้ายาเสพติดข้ามชาติจากประเทศไทยส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ในห้วงเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 (เลขสืบสวนที่ 159/2561)

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ


ช่วงไม่อยู่.....ก็อาศัยติดตามข่าวสารโซเชียลมีเดีย เปิดๆ ปิดๆ ติดบ้างไม่ติดบ้าง ทางมือถือ รับรู้ได้ว่า ที่ฮิตและพูดจากันอื้ออึง เห็นจะไม่พ้นเรื่อง ส.ส.แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.โดยเฉพาะราย ส.ส.อนาคตใหม่ ๓-๔ คน 

รัฐบาลปริ่มน้ำฝ่ายค้านปริ่มขาดใจ
มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'