จริงรึคนกรุงหนุน ขึ้นเก็บขยะเป็น80


เพิ่มเพื่อน    


    สภา กทม.เห็นชอบเพิ่มค่าเก็บขยะบ้านเรือนประชาชน จากเดือนละ 20 บาท พุ่งพรวดเป็น 80 บาท อ้างเปิดรับฟังความคิดเห็น ส่วนใหญ่ยินดีจ่าย เริ่มบังคับใช้ 1 ต.ค.62
    มีรายงานว่า ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมด้วย นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.... ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยปรับเพิ่มขึ้นทุกประเภท 
    ทั้งนี้ เดิมการเก็บค่าขยะมูลฝอยของ กทม.จะจัดเก็บเฉพาะค่าเก็บขน โดยในส่วนของบ้านเรือนมีขยะมูลฝอยไม่เกินวันละ 20 ลิตร คิดค่าเก็บขยะเดือนละ 20 บาท แต่แก้ไขกฎหมายกำหนดค่าเก็บขน 40 บาท และค่ากำจัดขยะอีก 40 บาท รวมเป็น 80 บาทต่อเดือน หรือเพิ่มขึ้น 4 เท่าจากที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ในส่วนของภาคธุรกิจ หรือสถานประกอบการ กำหนดการจัดเก็บเพิ่มขึ้นตามปริมาณขยะ 
    คณะกรรมการวิสามัญฯ ยังได้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนประกอบการพิจารณาตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.-5 ก.พ.62 ผ่านทางสำนักงานเขต 50 เขต และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 3,095 ราย ส่วนใหญ่เห็นด้วยทั้ง 3 รายการ แยกเป็น 1.ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูล การเก็บขนเห็นด้วยร้อยละ 76.1 ส่วนการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 74.5 2.ค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยทั่วไป การเก็บและขน เห็นด้วยร้อยละ 74.2-80.8 และการกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 72.2-80 และ 3.ค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อทั้งการจัดเก็บและขน เห็นด้วยร้อยละ 88-99.4 การกำจัด เห็นด้วยร้อยละ 89.2-93.3 
    นอกจากนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อเสนอแนะว่า กทม.ควรปรับปรุงข้อบัญญัติเรื่องค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และเอกชนที่รับชำระค่าธรรมเนียมเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยแทนกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546 ให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติฉบับนี้ โดย กทม.ควรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมด้วยระบบรับชำระเงินค่าธรรมเนียมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เป็นต้น และควรเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติฉบับนี้ 
    ทั้งนี้ ให้พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ.... มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.62 ซึ่งที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เป็นพระราชบัญญัติฯ โดยนำเสนอผู้ว่าฯ กทม.พิจารณาต่อไป
    สำหรับรายละเอียดการจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 1.กรณีที่มีขยะวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน 40 บาท/เดือน (เดิม 20 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 40 บาท/เดือน 
    2.กรณีที่วันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บและขนหน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท
    3.กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 2,450 บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน 
    4.กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าเก็บและขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท 
    ในส่วนการจัดเก็บเป็นครั้งคราว 1.กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขนครั้งละ 125 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท 2.กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขนครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท 3.กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บและขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250 บาท.
    


บอกก่อน.....ผมไม่รู้จริงๆ ว่า "พรรคพลังประชารัฐ" เขาเล่นอะไรกัน?รัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" โดย กก.บห. "เกินกึ่งหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวาน (๑ มิ.ย.๖๓)เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค "พ้นตำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน!

"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'