เสี่ยงทายข้าวนํ้าบริบูรณ์


   

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระโคเสี่ยงทายปี 2562 “กินข้าว-น้ำ-หญ้า” ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร "กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงเปิดโรงสีข้าวสวนจิตรลดาและโรงโคนมแห่งใหม่ ในโอกาสวันพืชมงคล 

    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปยังพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญพุทธศักราช 2562
    เวลา 08.38 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เสด็จขึ้นพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  ประทับพระเก้าอี้ 
    นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง  พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
    ริ้วขบวนประกอบด้วยพราหมณ์ เทพีคู่หาบทอง    เทพีคู่หาบเงิน จากนั้นพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ พระโคแรกนาได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล   ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอและพระโคเพียง  โดยเป็นโคลักษณะดี รูปร่างสมบูรณ์ สีเดียวกัน ผิวสวย เขามีลักษณะโง้งคุ้ม มีขวัญหน้า ขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาถูกต้อง ปีนี้กรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการปลูกข้าว ณ แปลงทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฤดูนาปี 2561 ได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 4 พันธุ์  เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ประจำปี 2562 ประกอบด้วย พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 537 กิโลกรัม, ปทุมธานี 1 จำนวน 290 กิโลกรัม และ กข 6 จำนวน 46 กิโลกรัม รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 1,206 กิโลกรัม และจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน และบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป เมื่อไถหว่านครบ 9 รอบ เสร็จแล้วกลับโรงพิธีพราหมณ์
    พราหมณ์นำสิ่งของ 7 สิ่ง มีข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ไปเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่ง เจ้าหน้าที่นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสี่ยงทาย เมื่อพระโคกินเสร็จแล้ว โหรหลวงได้ถวายคำพยากรณ์ โดยนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล ความว่า
พระโคกินข้าว-น้ำ-หญ้า
    "ผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาเนื่องในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2562 โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้า 5 คืบ สำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังนี้ เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง ปีนี้พระโคกินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำ หญ้าพยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"
    จากนั้น รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตและเกษตรกรดีเด่นเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน รวม 3 ประเภท, เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ รวม 16 ประเภท, ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ รวม 12 ประเภท, ผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม 7 สหกรณ์ รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้ 38 ราย ยาตราขบวนพระยาแรกนาขณะผ่านหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาจะได้เข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงไปรอเฝ้าฯ ที่แปลงนาสาธิตสวนจิตรลดา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
    ต่อจากนั้นรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่บริเวณแปลงนาสาธิต สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ประทับพระเก้าอี้ พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง-หาบเงิน เสร็จแล้ว พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วไปขึ้นรถยนต์หลวงกลับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านภูฟ้า ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพิธีเสร็จสิ้นประชาชนจำนวนมากซึ่งต่างสวมเสื้อเหลือง รวมทั้งเกษตรกรชาวนาชาวสวนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ต่างกรูเข้ามาเก็บพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระยาแรกนาหว่านในพระราชพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคล บางคนตั้งใจเก็บเมล็ดพันธุ์มงคลเพื่อนำผสมกับพันธุ์ข้าวที่ตนเองเพาะปลูกในแปลงนา เพราะถือเป็นพันธุ์ข้าวที่ดี ได้ผลผลิตสมบูรณ์เช่นคำพยากรณ์  นับเป็นพระราชพิธีอันสำคัญที่ประชาชนและเกษตรกรเฝ้ารอทุกปี
    วันเดียวกัน เวลา 10.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการนี้ ทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล การนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับกิจการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา  พร้อมด้วยอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ เฝ้าฯ รับเสด็จ การนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท 
เปิดโรงสี-โรงโคนมใหม่
    จากนั้น ทรงเปิดอาคารโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ มีขนาดกำลังการผลิต 2 ตันต่อชั่วโมง มีวัตถุประสงค์การก่อสร้างเพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในเรื่องข้าวและการสีข้าวที่เป็นพื้นฐานการเกษตรกรรมของประเทศ โดยนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดีเลิศ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและมีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานหลักการผลิตสากล สามารถขยายกำลังการผลิตของโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดาให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมของสำนักพระราชวังและการพระราชทานแก่พสกนิกรเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 
    ต่อมาเสด็จฯ ไปทรงเปิดโรงโคนม สวนจิตรลดาแห่งใหม่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้เป็นสถานที่สาธิตการเลี้ยงโคนมอย่างเป็นแบบอย่างตามหลักวิชาการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรได้ศึกษา เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้กับฟาร์มของตัวเองได้ ภายใต้แนวคิด 4 ข้อ ได้แก่ "โรงเรือนโคนมแบบคอมบิเนชั่น สเตเบิล” โดยรวมพื้นที่การเลี้ยงโคนมประเภทต่างๆ และส่วนการรีดนมโคไว้ในโรงเรือนเดียวกันเป็นการประหยัดพื้นที่ สะดวกต่อการจัดการ “การออกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มีการบำบัดน้ำมูลโคก่อนส่งเข้าระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพฯ “สาธิตการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมที่ทันสมัย” เช่น อุปกรณ์ติดข้อเท้าแม่โค สำหรับแสดงประวัติ หรือการใช้เครื่องรีดนมโคพร้อมชุดวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมโคแบบอัตโนมัติ เป็นต้น และ “คำนึงถึงความสะอาดของน้ำนมและสุขอนามัยของโค” เช่น จัดทำที่นอนยกพื้นสำหรับโคเพื่อไม่ให้นอนปนเปื้อนกับมูลและปัสสาวะ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในโรงเรือน, ติดตั้งเครื่องแปรงขนโคอัตโนมัติ ตัดตั้งเครื่องกวาดมูลโคอัตโนมัติ และระบบอาหารส่วนผสมครบส่วน
    การนี้ เสด็จฯ ไปยังอาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการ ทอดพระเนตรนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก, โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนโพนงามศึกษา จังหวัดสกลนคร จากนั้นเสด็จฯ ไปยังศาลามหามงคล ประทับ ณ โต๊ะเสวย เสวยพระกระยาหารกลางวัน สมควรแก่เวลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ 
    ขณะที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่องพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็น พระโสทรเชษฐภคินี ผู้ที่ทรงเคารพนับถือและสนิทสนมรักใคร่ ด้วยได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระกรุณา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไป
    นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
    ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ให้แก่ พันเอก (พิเศษ) หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์.


วันนี้ พุธ ๑๘ กันยา ฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปรัฐบาล ประเด็น "นายกฯ ถวายสัตย์ฯ" ส่งท้ายก่อนปิดสมัยประชุม

ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า