'บิ๊กตู่'ใช้คำสั่งหัวหน้าคสช.ตั้ง'พชร อนันตศิลป์'เป็นปธ.บอร์ดกองสลากฯแทน'บิ๊กแดง'


   


พชร อนันตศิลป์

10 พ.ค.62 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่   คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

 ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชำติ (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ นั้น

อำศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๑) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหนำยสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑.ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

๒.ให้ นายพชร อนันตศิลป์ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตามที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ กาหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่งตั้งบุคคลจำนวนไม่เกินสามคนมาเป็นกรรมการในคณะกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๙) ของคำสั่งดังกล่าว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑.ให้ยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ ในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบำล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

๒.แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน ๓ คน ดังนี้

๒.๑ พลเอก ศักดา เนียมคำ

๒.๒ พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีเนื้อหาดังนี้ 

ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘กําหนดให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งบุคคลมาเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ (๑) ของคําสั่งดังกล่าวหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงแต่งตั้ง พลตรี อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ให้เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
โง่แล้วโทษ "กล้วย"! อย่างนี้ต้องให้ "เพื่อไทย-อนาคตใหม่" กินไข่แทนกล้วย เยื่อหุ้มสมองจะได้แข็งแรง คิดอะไรได้มากกว่าเอะอะ "วอล์กเอาต์"

เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'
สภา "ปลาน้ำลึก-ปลาน้ำตื้น"