อพท. เริ่มใช้ พ.ร.ฎ. ใหม่ ย้ายเข้ากระทรวงฯ


เพิ่มเพื่อน    


อพท. เริ่มใช้ พ.ร.ฎ. ใหม่ หลังย้ายเข้าสังกัดกระทรวงท่องเที่ยว ปรับเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบจาก 6 จังหวัดเป็น 38 จังหวัด เร่งปรับยุทธศาสตรองค์กร ให้สอดคลองกับยุทธศาตร์ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ


15 พ.ค. 62- นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่ 7 เมษายน 2562 มีผลให้ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้” ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 4 ของ พ.ร.ฎ ฉบับดังกล่าว

นอกจากนั้นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ อพท. ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเช่นกัน โดย ภายใต้ พ.ร.ฎ .ฉบับนี้ มีผลให้ อพท. สามารถประกาศพื้นที่ได้มากขึ้น จาก 6 จังหวัด. ปัจจุบัน เพิ่มเป็นครอบคลุม 38 จังหวัด. รวมถึงสามารถทำงานด้านการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวได้ครอบคลุมในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติประกาศ

สำหรับรูปแบบการทำงานจะดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้การทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนกระบวนการพัฒนานั้น อพท. ยังคงใข้หลักการเดิม คือ การน้อมนำศาสตร์พระราชามายึดถือปฏิบัติ ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ซึ่งปัจจุบัน อพท. ได้นำมาพัฒนาเกณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะไปพัฒนา ได้แก่ เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย หรือ The Criteria for Thailand’s Community-Based Tourism Development (CBT Thailand) เป้าหมายคือการนำเกณฑ์ไปพัฒนาให้กับชุมขนเจ้าของทรัพยากรและวัฒนธรรม  และมาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Management Standard (STMS)  เป้าหมายของเกณฑ์ที่คือหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้และไปพัฒนาให้กับชุมชนในปกครองของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ อพท. อยู่ระหว่าวการปรับยุทธศาสตรองค์กรระยะ 4 ปี ให้สอดคลองกับยุทธศาตร์ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยเช่นกัน

                     


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?