สสก. เขต 1 จ.ชัยนาท ร่วมงานวันสาธิตเก็บเกี่ยวผลผลิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา


เพิ่มเพื่อน    


 

 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 2 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี โดยเกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวแล้วกว่า 2,813 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่การเพาะปลูก  และจากการนำผลผลิตออกจำหน่ายของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจเพราะผลตอบแทนเพิ่มกว่านาปรังเฉลี่ยไร่ละ 1,400 บาท  

       

สำหรับจังหวัดสระบุรีนั้นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 ราย พื้นที่ 522 ไร่ 2 งาน เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จำนวน 29 ราย พื้นที่ 368 ไร่ 2 งาน คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ  ได้ผลผลิต 419 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,127 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ ราคารับซื้อเฉลี่ย 6.90 บาทต่อกิโลกรัม ที่ความชื้นระหว่าง 23 – 27 เปอร์เซ็นต์  ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่เหลือและกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต จำนวน 14 ราย พื้นที่ 154 ไร่ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทุกแปลง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   

            

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำผลผลิตไปขายให้กับตัวแทนบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเพิ่มราคาผลผลิตให้ กิโลกรัมละ 10 สตางค์ จากราคา ณ วันที่ทำการซื้อขาย

            

ส่วนพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วม 190 ราย พื้นที่ 2,291 ไร่ เกษตรกรเริ่มดำเนินการเก็บเกี่ยวแล้ว จำนวน 132 ราย พื้นที่ 1,585.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.08 (เปรียบเทียบกับพื้นที่เพาะปลูก) ผลผลิตที่ได้รับรวม 753,530 กิโลกรัม ราคารับซื้อเฉลี่ย 6.57 บาทต่อกิโลกรัม โดยจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนและจุดรับซื้อในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ

          

 และเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ถึงวิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดถึงเพื่อลดการสูญเสียของผลผลิตและการรณรงค์การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกด้วยการไม่เผาตอซังข้าวโพดภายใต้แนวทางการทำการเกษตรที่ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จึงร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมจัดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาอย่างถูกวิธีขึ้น ณ แปลงเรียนรู้ฯ ของนายสมหมาย มูรินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

            

การนี้นาย​พิศาล​ พงษ์ศาพิชณ์​ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 1 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน  โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชูชีพ  นาคสำฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เกษตรจังหวัดสระบุรี ​ตลอดถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับ และร่วมงาน

            

 นายชาตรี  บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การจัดงานเก็บเกี่ยวผลผลิตโครงการสานพลังประชารัฐที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงหลักการปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการสูญเสียทั้งในระหว่างการเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว  การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี ตลอดถึงการแนะนำด้านข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายกำไรหรือขาดทุนระหว่างการปลูกข้าวโพดหลังนากับการปลูกข้าวรอบที่ 2 ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการในช่วงฤดูแล้งต่อไปได้

               

“จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรที่ทำนารอบที่ 2 ได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า และไม่มีปัญหากับเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกถึงแม้บางพื้นที่น้ำจะน้อยในช่วงที่ข้าวโพดกำลังเจริญเติบโตก็ตามเพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และการจัดงานวันสาธิตเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งนี้ ก็มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นับตั้งแต่การเก็บเกี่ยวไปจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว และที่สำคัญคือการไม่เผาตอซังข้าวโพดเพราะเครื่องจักรกลที่ใช้เก็บเกี่ยวจะสับตอซังข้าวโพดลงในแปลงปลูกรอการสลายเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นพืชในช่วงการเพาะปลูกฤดูการต่อไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหาธาตุในดินเสียหายอีกด้วย” นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว

 

ทางด้าน นายสมหมาย มูรินทร์ เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  ได้ใช้พื้นที่นาจำนวน 7 ไร่ เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังนาแทนการทำนาปรัง เปิดเผยว่า ในช่วงเริ่มปลูกจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้ามาให้คำแนะนำในการปลูกและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาในการเพาะปลูกไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเหมือนกับทำนาปรังเพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้น้ำน้อย เมื่อมาถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยังได้รับการแนะนำถึงวิธีการเก็บเกี่ยวที่ดีและถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นจึงขายได้ราคา และมีกำไรมากกว่าปลูกข้าวนาปรัง ฤดูแล้งหลังนาปี 2563 ก็จะเข้าร่วมโครงการฯ เหมือนเดิม

 

“ตอนที่ปลูกใหม่ๆ แม้จะพบกับการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดซึ่งเข้ามาทำลายต้นข้าวโพดไปมากพอสมควรก็ตาม แต่เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็ยังได้ผลผลิตที่มากและขายได้กำไรมากกว่าทำนาปรัง ฤดูเพาะปลูกหน้าจะเฝ้าระวังหนอนกระทู้ตัวนี้ให้เต็มที่ เพื่อจะได้มีกำไรมากกว่าปีนี้”  นายสมหมาย มูรินทร์ กล่าว

 


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"