"เอกชัย"สรุปสอบ"ตั๋วครู"วิชาเอกต้องมีเกรดเฉลี่ย2.5


เพิ่มเพื่อน    3มิ.ย.62-นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เปิดรับความคิดเห็นแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีครูไปเรียบร้อยแล้วนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้นำความคิดเห็นต่างๆ มาพิจารณา ซึ่งความเห็นส่วนใหญ่มีความเป็นห่วงและขอให้ทบทวนเรื่องการกำหนดคุณสมบัติของของผู้ที่จะสามารถทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ที่จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มรายวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.50 โดยที่ประชุมได้นำความเห็นทั้งหมดหารือและมีข้อสรุป ว่า ผู้ที่จะเข้ารับการทดสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มรายวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.50 เพื่อที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับครู ว่า ครูที่มีใบอนุญาตฯ มีความเข้มข้นสอนในรายวิชาเอกนั้นๆ และที่ประชุมเห็นว่าควรที่จะให้ความสำคัญกับกลุ่มครูทั้งหมด และการปฏิบัติการสอน สำหรับแนวทางการทดสอบจะดำเนินการทดสอบ มี 2 ด้านหลัก คือ ด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพครู และด้านการปฏิบัติงานทั้งการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม กมว.พิจารณาในวันที่ 7 มิถุนายน

“ทั้งนี้หาก กมว.พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ก็จะสามารถออกประกาศคุรุสภาทันที ดังนั้นเด็กที่จะเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ในส่วนสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 จะต้องเตรียมความพร้อม เพราะผู้ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปจะต้องสอบทุกคน ซึ่งเรื่องนี้จะไม่ใช้กับนิสิต นักศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ปีก่อนหน้า ไม่ใช้ย้อนหลังกับคนที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากเด็กที่ต้องทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ทราบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาเอก ไม่ถึงตามที่กำหนดก็จะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ เพื่อรีเกรดให้ได้ตามที่กำหนด หรือไม่ก็ไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตฯ เช่น ครูสอนพิเศษ เป็นต้น ซึ่งคล้ายกับกลุ่มแพทย์ที่แพทย์บางคนไม่สามารถสอบใบอนุญาตฯ ได้ และเรียนจบ แพทย์กลุ่มนี้ก็จะไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์”ประธาน กมว.กล่าว


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"