เขตพื้นที่ขอกระจายอำนาจรับนร "สพท.-กศจ."ดำเนินการเอง


   3มิ.ย.62-เขตพื้นที่ ประสานเสียง ขอกระจาย อำนาจ การรับนักเรียนลงสู่จังหวัด สพฐ.แค่กำหนดกรอบกว้างๆในความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เท่านั้น  เหตุเจ้าของพื้นที่เองจะรู้บริบทการทำงานของตัวเองดี “สุเทพ” เตรียม นำข้อเสนอ หารือ กพฐ. หาข้อสรุป

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ มีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่วประเทศ ซึ่งในที่ประชุมตนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่เกี่ยวกับประเด็นแนวทางการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ต้องการให้กระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้เขตพื้นที่และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ร่วมกันวางแผนการรับนักเรียนเอง เนื่องจากทั้ง กศจ.และ สพท.จะรู้บริบทของโรงเรียนและข้อมูลจำนวนเด็กได้ดีกว่า และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กพฐ.เป็นผู้กำหนดนโยบายวางกรอบเกณฑ์การรับนักเรียนไว้กว้างๆ เท่านั้น เช่น การกำหนดวันเวลารับสมัคร การรับนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น รวมถึงเกณฑ์การรับนักเรียนหากกระจายอำนาจไปให้ กศจ.และ สพท.ดูแลแล้วก็จะต้องร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแผนรับนักเรียนต่อห้อง ที่เชื่อว่าเจ้าของพื้นที่เองจะรู้บริบทการทำงานของตัวเองได้ดีที่สุด อีกทั้งหากดำเนินการรับนักเรียนไปแล้วมีเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น กศจ.และ สพท.ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและดูความเรียบร้อยให้เกิดหลักธรรมาภิบาล

“อย่างไรก็ตาม แนวทางการรับนักเรียนนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมด เป็นเพียงแค่การรับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่ที่ถือเป็นหน่วยปฏิบัติงานในพื้นจริงเท่านั้น ดังนั้นผมจะนำความต้องการและเสียงสะท้อนในเรื่องการรับนักเรียนประเด็นดังกล่าวหารือกับ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน กพฐ.อีกครั้ง เพื่อให้ได้แนวทางการรับนักเรียนที่ชัดเจน พร้อมกับออกประกาศเป็นเกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ให้สังคมได้รับทราบต่อไป” ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ กพฐ.กล่าว


อู่ฮั่น เจียโหยว! อู่ฮั่น สู้..สู้! ครับ...ให้กำลังใจพี่น้องจีนที่อู่ฮั่นแล้ว ก็ต้องให้กำลังใจทีมไทย "หน่วยปฏิบัติการเด็ดชีพโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" ของเราด้วย ประกอบด้วย

ผู้พิพากษา 'พิพากษา' รัฐบาล
การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'