เขตพื้นที่ขอกระจายอำนาจรับนร "สพท.-กศจ."ดำเนินการเอง


เพิ่มเพื่อน    3มิ.ย.62-เขตพื้นที่ ประสานเสียง ขอกระจาย อำนาจ การรับนักเรียนลงสู่จังหวัด สพฐ.แค่กำหนดกรอบกว้างๆในความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เท่านั้น  เหตุเจ้าของพื้นที่เองจะรู้บริบทการทำงานของตัวเองดี “สุเทพ” เตรียม นำข้อเสนอ หารือ กพฐ. หาข้อสรุป

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่เมื่อเร็วๆ นี้ มีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั่วประเทศ ซึ่งในที่ประชุมตนได้รับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่เกี่ยวกับประเด็นแนวทางการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ต้องการให้กระจายอำนาจการรับนักเรียนไปให้เขตพื้นที่และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ร่วมกันวางแผนการรับนักเรียนเอง เนื่องจากทั้ง กศจ.และ สพท.จะรู้บริบทของโรงเรียนและข้อมูลจำนวนเด็กได้ดีกว่า และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ กพฐ.เป็นผู้กำหนดนโยบายวางกรอบเกณฑ์การรับนักเรียนไว้กว้างๆ เท่านั้น เช่น การกำหนดวันเวลารับสมัคร การรับนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพการศึกษา มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น รวมถึงเกณฑ์การรับนักเรียนหากกระจายอำนาจไปให้ กศจ.และ สพท.ดูแลแล้วก็จะต้องร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการกำหนดแผนรับนักเรียนต่อห้อง ที่เชื่อว่าเจ้าของพื้นที่เองจะรู้บริบทการทำงานของตัวเองได้ดีที่สุด อีกทั้งหากดำเนินการรับนักเรียนไปแล้วมีเรื่องร้องเรียนความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น กศจ.และ สพท.ก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพราะถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและดูความเรียบร้อยให้เกิดหลักธรรมาภิบาล

“อย่างไรก็ตาม แนวทางการรับนักเรียนนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมด เป็นเพียงแค่การรับฟังเสียงสะท้อนจากเขตพื้นที่ที่ถือเป็นหน่วยปฏิบัติงานในพื้นจริงเท่านั้น ดังนั้นผมจะนำความต้องการและเสียงสะท้อนในเรื่องการรับนักเรียนประเด็นดังกล่าวหารือกับ นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน กพฐ.อีกครั้ง เพื่อให้ได้แนวทางการรับนักเรียนที่ชัดเจน พร้อมกับออกประกาศเป็นเกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ให้สังคมได้รับทราบต่อไป” ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ กพฐ.กล่าว


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"