กำหนดเเกรดวิชาเอก2.50 "ครูสอบขอตั๋ว"ไม่สำเร็จ "กมว."อ้างเกณฑ์จบการศึกษาแค่2.00


เพิ่มเพื่อน    


10มิ.ย.62- กมว. ไม่เห็นด้วยคะแนนสอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครู ต้องได้เกรด 2.50  ชี้ไม่สอดคล้อง เกณฑ์จบการศึกษา ที่กำหนดไว้แค่ 2.00 พร้อม ยกเลิกการให้ ตั๋ว ผู้บริหารการศึกษาผู้ที่จบ ป.เอก "เอกชัย"เผยยังไม่เลิกป.บัณฑิต แต่เปลี่ยนชื่อใหม่ เหตุยังมีครูที่ไม่ได้จบ ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จำนวนมาก จึงต้องเปิดช่องให้ได้อบรมหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู 


นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุม กมว.มีมติเห็นชอบแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะไม่มีการกำหนดคุณสมบัติเรื่องคะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชา แต่จะให้มีการสอบวิชาเอกตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) กำหนดจำนวน 17 สาขาและสอบในส่วนของวิชาความเป็นครู เพราะที่ประชุมมีความเห็นว่าการกำหนดเรื่องคะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาเอกที่ 2.50 จะไม่สอดคล้องกับเกณฑ์จบการศึกษา ที่กำหนดไว้ที่ 2.00  โดยแนวทางดังกล่าวจะเริ่มใช้กับนิสิต นักศึกษาสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปโดยจากนี้ กมว.จะส่งหนังสือแจ้งมตินี้ไปยังสถาบันผลิตครู เพื่อแจ้งให้นิสิต นักศึกษาทราบต่อไป 

ทั้งนี้ กมว.ยังได้มีมติยกเลิกการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยจะมีผลตั้งแต่ผู้ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่เรียนอยู่ในระบบตั้งแต่ปี 2561 ก็ยังคงได้ตามเดิม เนื่องจากที่ประชุมมองว่าการศึกษาในระดับปริญญาเอกจะเน้นเรื่องการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับกับบริหารการศึกษาน้อยกว่าระดับปริญญาโท ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนหรือการบริหารการศึกษา จะไม่เท่ากับผู้ที่เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งจะมีการออกเป็นประกาศคุรุสภาต่อไป

นายเอกชัยกล่าวอีกว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ กมว.ได้มีมติให้ปีการศึกษา 2562 สามารถเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิตได้เป็นปีสุดท้ายน้ัน แต่เนื่องจาก มีครูที่ไม่ได้จบสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ อยู่จำนวนมาก ดังนั้น กมว.จึงมีความเห็นว่าควรมีการเปิดช่องให้ครูกลุ่มนี้ได้ศึกษาต่อหลักสูตรป.บัณฑิตต่อไป   โดยเบื้องต้นจะใช้ชื่อว่า หลักสูตรพัฒนาความเป็นครู   ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และให้สถาบันผลิตครูจัดการอบรมตามหลักสูตรนี้ และจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดูแลและกำกับหลักสูตรพัฒนาความเป็นครู ทั้งนี้เมื่ออบรมผ่านและสอบใบประกอบวิชาชีพครูผ่าน คุรุสภาก็จะออกใบปฏิบัติการสอนให้ เพื่อไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี ภายใต้การกำกับดูแลและนิเทศก์ของอาจารย์จากสถาบันที่อบรมมา จากนั้นให้สถาบันผลิตครูประเมินและออกใบนิเทศก์การสอน และให้ผู้เรียนนำใบดังกล่าวมายื่นที่คุรุสภาเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.