สมศ.รับรองประเมินภายนอกรอบ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12แห่ง 


เพิ่มเพื่อน    

10มิ.ย.62-นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหาร สมศ. ได้รับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 12 แห่ง โดยการประเมินคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ศูนย์พัฒนาเด็กกำหนดคือการประเมินใน 3 มาตรฐานประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 เรื่องของคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ส่วนผลการประเมินคุณภาพมี 5 ระดับคือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก  ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง ส่วนผลการประเมินมีดังนี้ มาตรฐานที่ 1 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ผลการประเมินระดับดีมาก 7 แห่ง และระดับดี 5 แห่ง มาตรฐานที่ 2 ผลประเมินระดับดีมาก 8 แห่ง ระดับดี 3 แห่ง และระดับพอใช้1แห่ง และมาตรฐานที่ 3 ระดับดีมาก 6แห่ง ระดับดี 5แห่ง และ ระดับพอใช้ 1 แห่ง

นางสาวขนิษฐา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จุดเด่นของมีศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้ผลประเมินระดับดีมากในมาตรฐานที่ 1 เช่น การดูแลเด็กเรื่องของสุขอนามัยที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์สาธารณสุข เด็กได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการอย่างครบถ้วนและถูกสุขอนามัย มีช่วงเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม ได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็นตามวัย เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจโดยมีการส่งเสริมผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวและ กิจกรรมร้องเพลงหลังเคารพธงชาติ เป็นต้น ส่วนมาตรฐานที่ 2 มีจุดเด่น เช่น การบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบ ระเบียบ วินัย ให้แก่เด็ก มีการส่งเสริมด้านการรับมือภัยพิบัติ การรักษาความปลอดภัยมีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ปกครองที่รับ-ส่งเด็ก มีการนำเทคโนโลยีอย่างไลน์ มาใช้ในการร่วมกลุ่มของผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อใช้ในการสื่อสาร การให้คำปรึกษาและแนะนำผ่าน เฟซบุ๊ค ซึ่ง และมาตรฐานที่ 3 จุดเด่น เช่น ครูหรือผู้ดูแลเด็กสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีมุมประสบการณ์ต่างๆ ให้เด็กได้เลือกเรียนหรือเล่นตามความสนใจทำให้เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเด็ก ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ครูหรือผู้ดูแลเด็กสามารถผลิตสื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและเด็ก และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ
 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก