'บิ๊กตู่'รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายกฯแล้ว ลั่นช่วยคนจน ปราบคอร์รัปชั่น


   

11 มิ.ย.62- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 29  พร้อมกับกล่าวว่า

ในวาระที่พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นเกียรติยศและมงคลชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้น และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจะทำงานสนองพระราชปณิธาน ปฐมบรมราชโองการ 

ผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมโดยสุจริต โดยยึดถือประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสำคัญ  จะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงาน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 

ตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ ลดความเข้มแข็ง ยกระดับชีวิตผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ใช้จ่ายงบประมาณของประเทศอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างสังคมให้มีความรักความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาส  เพื่อความกินดีอยู่ดี  ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน  ตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

ขอบคุณสภาผู้แทนฯ วุฒิสภา พรรคร่วมรัฐบาล ที่ได้สนับสนุนให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง
 

 


ไม่รู้ใครพูด.......ฟังแล้ว เลือด "ชาตินิยม" ขึ้นหน้า อยากเถียง..แต่เถียงไม่ออก คือที่เขาพูดว่าประเทศไทยดีทุกอย่างเสีย "อย่างเดียว"........มีคนไทยประเภท "อาศัยแผ่นดินเกิด" มากไปหน่อย!

จุดตายของ 'ธนาธร'
กเฬวรากลี้ภัยใจคด
ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?
วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'