สมอ.ดึงเอกชน-รัฐใช้มาตรฐานต่อต้านสินบน


   

13 มิ.ย. 2562 นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า เตรียมเดินสายประชาสัมพันธ์ ให้องค์กรต่างๆ นำมาตรฐานระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนไอเอสโอ 37001 : 2016 ซึ่งเป็นมาตรการสากลในการบริหารจัดการไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร เชื่อว่า หากองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนนำมาตรฐานดังกล่าวเข้าไปบริหารจัดการ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรลดลงแน่นอน รวมทั้งการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของไทยจะปรับตัวดีขึ้น  โดยจะเริ่มนำร่องหน่วยงานต่างๆ ที่ดูภาครัฐ ละบริษัทต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงาน ก.พ. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  

“สมอ.จะเริ่มเดินสายประชาสัมพันธ์ให้แต่ละองค์กรรู้จักมาตรฐานต่อต้านการรับสินบนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยที่นำร่องจากตลท. เพราะเป็นองค์กรที่ดูแลบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นมหาชนทั้งหมด อยากให้แต่ละบริษัทนำมาตรฐานนี้ไปใช้ เพราะหลายๆบริษัท มีหลักธรรมาภิบาลอยู่แล้ว ซึ่งเป็นแนวทางของแต่ละบริษัท แต่ถ้าใช้มาตรฐานนี้ ที่เป็นมาตรฐานสากล มีหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ที่เป็นรูปธรรม จะทำให้การทำธุรกิจกับต่างชาติที่เน้นเรื่องธรรมมาภิบาลเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เป็นการการันตีไปในตัว รวมทั้งก.พ. ปปช. ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว ต่อไปอาจนำไปสู่กับจูงใจให้แต่ละหน่วยงานทำต่อไป ซึ่งในส่วนของสมอ.จะเริ่มเป็นแผนก เช่น แผนกจัดซื้อจัดจ้าง แผนกการออกใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้โดยตรง”นายวันชัย กล่าว

สำหรับองค์กรที่จะนำมาตรฐานไปใช้ จะมีขั้นตอนต่างๆ เช่น องค์กรต้องประกาศนโยบายการต่อต้านการให้ และรับสินบน อย่างเข้มข้น มีการควบคุมและการฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งมีการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจ มีการควบคุมทางการเงิน การค้า และการทำสัญญา รายงาน การเฝ้าติดตาม การสืบสวน และทบทวน รวมถึงมีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง เช่น หน่วยงานที่กำกับดูแลการออกใบอนุญาต ต้องมีคู่มือระบุขั้นตอนการขอใบอนุญาต มีการระบุวันเวลาที่จะได้ใบอนุญาตให้ชัดไปเลย เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่รับเงินใต้โต๊ะ ให้ได้ใบอนุญาตเร็วขึ้น หรือการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น ออกเป็นอี – ไลเซ่น เพื่อลดกระบวนการขั้นตอนให้เร็วยิ่งขึ้น โดยสามารถได้ที่สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้ 


เงินนี่...ชักน่ากลัวขึ้นทุกวัน!นับวันจะใช้ซื้อได้ทุกอย่าง จนมองไม่เห็นว่าจะมีอะไรไปหยุดมันได้ถึงจุดหนึ่ง โลกไม่แตก แต่มนุษย์จะตกต่ำ เมื่อสังคมให้ค่าเงินเหนือความเป็นมนุษย์

นี่ไง....'ใบเสร็จปล่อยกู้พรรค'
เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'