มวล.เพิ่มเวลาสหกิจศึกษาเป็น8เดือนหวังบัณฑิตพร้อมจริงก่อนทำงาน


   


13มิ.ย.62-ม.วลัยลักษณ์ .ปรับสหกิจศึกษาจาก 4 เป็น 8 เดือน เริ่มปีการศึกษา 62 หวัง สร้าง ความชำนาญ บัณฑิต ก่อนสู่โลกการทำงานจริงหลังเรียนจบ   ตอบสนองผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) กล่าวว่า  เมื่อเร็วๆ นี้  มวล.ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562ภายใต้คำขวัญ “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมสหกิจศึกษาของมวล.ถือเป็นภารกิจสำคัญและจากการได้รับฟังความคิดเห็นจากสถานประกอบการพบว่า บัณฑิตบางส่วนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วยังไม่ชำนาญในการทำงาน  อีกทั้งยังต้องไปฝึกเพิ่มเติม  ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเสียเวลา มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเวลาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษาจากเดิม 4 เดือน เพิ่มเป็น 8 เดือนซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2562 คาดว่าจะทำให้บัณฑิตมีความชำนาญมากขึ้น ตอบสนองผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

 ด้านนางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (รองเลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า โครงการสหกิจศึกษาถือเป็นการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ทำให้บัณฑิตมีศักยภาพพร้อมทั้งทางวิชาการวิชาชีพและวิชาชีวิต ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 19,000 แห่ง   ซึ่งในเชิงคุณภาพจะเห็นได้ว่าการจัดสหกิจศึกษาไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากลผ่านสหกิจศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ความรู้และประสบการณ์จากสหกิจศึกษายังเป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมาย

 


ไม่รู้ใครพูด.......ฟังแล้ว เลือด "ชาตินิยม" ขึ้นหน้า อยากเถียง..แต่เถียงไม่ออก คือที่เขาพูดว่าประเทศไทยดีทุกอย่างเสีย "อย่างเดียว"........มีคนไทยประเภท "อาศัยแผ่นดินเกิด" มากไปหน่อย!

จุดตายของ 'ธนาธร'
กเฬวรากลี้ภัยใจคด
ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?
วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'