โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิแก่ทหาร-พลเรือน จำนวน 81 คน


   

14 มิ.ย. 62 -  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิจำนวน ๘๑ คน ดังนี้

๑. พลเอก นนท์เกษม ขำเกษม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๒. พลเอก ณรงค์ แสงชนะศึก เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๓. พลเรือเอก วีระศักดิ์ อ๊อกกังวาล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๔. พลตรี ทองสุข โอษฐจันทึก เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๕. พลอากาศตรีหญิง สุชาดา วรทรัชต์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๖. ร้อยโท ไกรวัลย์ ลี้บุญส่ง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๗. ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๘. ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๙. ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓
๑๐. ท่านผู้หญิงวรามาส สุนทรภัค เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๑๑. ท่านผู้หญิงนวลแข อินทรสูต เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๑๒. นายไพศาล ล้อมทอง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๓
๑๓. พลเรือตรี ปิติ ต๊ะวิชัย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๑๔. พลเรือตรี วิชิต สุทธิพงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๑๕. พลอากาศตรีหญิง รุ่งทิวา ชินสกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๑๖. พันเอก ไชยศิริ วิบูลมงคล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๑๗. พันเอก ด ารงค์ พลเคน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๑๘. พันเอก อัศวิน เจริญชัยวัฒน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๑๙. พันเอกหญิง วสุวันทน์ วิชญาณวรวุฒิ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๐. นาวาเอกหญิง นารีรัตน์ กมลภากรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๑. พันโท พงษ์พัฒน์ กองชา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๒๒. พันโท เจษฎา ทรัพย์รวงทอง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๓. นาวาโทหญิง กัญญาวีร์ เกิดมงคล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๔. นาวาอากาศโทหญิง ชยาภัสร์ อุทาภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๕. พันตรี ชัยพัชร์ ชัยรัตนศักดิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๖. พันตรี สมโภชน์ ทรงเจริญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๗. พันตรี พัฒนราช ชุ่มใจ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๘. พันตรีหญิง ศศิกาญจน์ กองราช เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๒๙. นาวาตรีหญิง ธิดารัตน์ นวลทอง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๐. ร้อยเอก ภูรินทร์ สุดสงวน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๓๑. ร้อยเอก เนติ แจ้งใจ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๒. ร้อยเอก วิทยา อยู่สวัสดิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๓. ร้อยเอกหญิงศศิธร อุบลเจริญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๔. ว่าที่ร้อยเอกหญิง โสภา ตนะศุภผล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๕. ว่าที่ร้อยเอกหญิง อรสุมา ราชภักดิ์เสนี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๖. ว่าที่ร้อยเอกหญิง ถวิล ภาคีเวช เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๗. ว่าที่ร้อยเอกหญิง เยาวมาลัย ชุมภู เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๘. ร้อยโท อานุภาพ มากล้น เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๓๙. เรือโท โฆษิต พิสุทธิ์ไพศาล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔๐. ร้อยตรีหญิง เจนจิรา เถื่อนประดิษฐ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๔๑. นายพิธาน เหี้ยมโท้ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔๒. หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่๑๐ ชั้นที่
๔๓. นายเทภาย เหล็กพิมาย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔๔. นายกิตติภักดิ์ ใจแสน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔๕. นายพิเศษ สุทธิรักษ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔๖. นายทวีลาภ ขจรโชติพงศ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔๗. นายน้อย คำนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔๘. นางมาโนช คุ้มครอง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๔๙. นายกมลชัย ชูสังกิจ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕๐. นายมนตรี ดังก้อง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔


๕๑. นางขันเงิน จอมม้อย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕๒. นายมานิตย์ ก้อนแก้ว เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕๓. นายชัยโย เสมอ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕๔. นางทองกลม วีระศักดิ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕๕. นางลำไพ อาษามั่น เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕๖. นายเลิศ มนตรี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕๗. นายเจนจบ อมาตยกุล เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔
๕๘. นาวาอากาศโท สืบ ช้างใหญ่ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๕๙. พันตรี สุรนาท นะวากาศ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๐. พันตรี บำรุง ศรีช่วย เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕


๖๑. ร้อยเอก นิติ ปาลวัฒน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๒. เรือเอก ฐปนพงศ์ คงเวทย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๓. สิบโท พยุงศักดิ์ คราทอง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๔. นายมนตรี สีเสน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๕. นายสมเกียรติ มะณีเรือง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๖. นางสาวจิตชื่น พหลโยธิน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๗. นางสมพร ขันทอง เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๘. นางสาวพัชรา ภวภูตานนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๖๙. นายธีระชัย เนขุนทด เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๗๐. นายพงศกร อินทร์โท่โล่ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕


๗๑. นางสิริลักษณ์ อ่อนสูงเนิน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๗๒. นางอนงนุช พรหมทัด เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๗๓. นางอนงค์ กาญจนบุตร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๗๔. นางสุภาวดี รักบางแหลม เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๗๕. นางเกษศิรินทร์ บุนนาค เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๕
๗๖. จ่าสิบตรี อดิเรก ช่อจำปี เหรียญราชรุจิทอง
๗๗. จ่าสิบตรี มานพ อาจส าอางค์ เหรียญราชรุจิทอง
๗๘. พลอาสาสมัคร บุรินทร์ พุ่มสวาท เหรียญราชรุจิทอง
๗๙. นายถวิล ศรีสุข เหรียญราชรุจิทอง
๘๐. นายพงศ์รัตน์ สร้อยพวงนาค เหรียญราชรุจิทอง
๘๑. สิบตรี เจษฎา โคตะถา เหรียญราชรุจิเงิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประกาศณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านต้นฉบับ


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว