โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 5 คน


   

22 ก.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒. นางจินตนา ปวีณอภิชาต เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๓. นายพิสิษฐ์ มีวอน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๔. นางสาวกรรณิการ์ พึ่งจงเจริญสุข เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๕. นางสาวยุรวัลย์ พงศ์ชู เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'