โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 5 คน


   

22 ก.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

๒. นางจินตนา ปวีณอภิชาต เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๓. นายพิสิษฐ์ มีวอน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๔. นางสาวกรรณิการ์ พึ่งจงเจริญสุข เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่๔

๕. นางสาวยุรวัลย์ พงศ์ชู เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


ช่วงไม่อยู่.....ก็อาศัยติดตามข่าวสารโซเชียลมีเดีย เปิดๆ ปิดๆ ติดบ้างไม่ติดบ้าง ทางมือถือ รับรู้ได้ว่า ที่ฮิตและพูดจากันอื้ออึง เห็นจะไม่พ้นเรื่อง ส.ส.แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.โดยเฉพาะราย ส.ส.อนาคตใหม่ ๓-๔ คน 

รัฐบาลปริ่มน้ำฝ่ายค้านปริ่มขาดใจ
มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'