โปรดเกล้าฯพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิ จำนวน 55 คน


   

22 ก.ค.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิจำนวน ๕๕ คน ดังนี้อ่านรายละเอียด