“เพื่อไทย”แฉ'วิษณุ' ทำงานพลาด ออก พรก.การศึกษาแห่งชาติ สุดท้ายครูต้าน


   

 

16 มิ.ย. 2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีไม่ยอมเปิดเผยคำสั่งคสช.ที่ 1/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาส.ว.และไม่ประกาศคำสั่งในราชกิจจานุเบกษาด้วยนั้น สะท้อนถึงเจตนาไม่สุจริตและใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมในการสรรหาส.ว.  อีกทั้งประกาศรายชื่อส.ว. 250 คน  ก็เลยเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดแจ้งและต้องเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ยังพบว่านายวิษณุ พยายามจะแก้ปัญหาความล่าช้าและความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาเนื่องจากตรากฏหมายแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติไม่ทัน จึงแก้ผ้าเอาหน้ารอดโดยเลี่ยงไปออกเป็นพระราชกำหนดมาบังคับใช้โดยเร็วไม่ต้องผ่านสนช. แต่สุดท้ายกระทรวงศึกษาฯทักท้วงว่าองค์กรวิชาชีพครูหลายแห่งต่อต้านเนื้อหาในร่างพ.ร.บ. ฉบับนี้ที่มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน เป็น ครูใหญ่ เปลี่ยนจากการออกใบประกอบวิชาชีพครูเป็นใบรับรองความเป็นครู ให้ครม. มีมติเมื่อ 7 พฤษภาคม 2562 ชะลอการออกพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติไปเป็นรัฐบาลหน้า

นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า การกระทำของนายวิษณุปรากฏในเอกสารราชการระบุว่าในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 นายวิษณุเสนอว่าร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและแนวทาง บริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต โดยมีความเชื่อมโยงกับร่างพ.ร.บเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วจึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องตราเป็นพระราชกำหนดตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งครมพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายวิษณุเสนอ
รัฐธรรมนูญมาตรา 172 ว่าด้วยเงื่อนไขการออกพ.ร.ก. ดังนี้ "ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ หรือป้องกันภัยพิบัติพระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ การตราพระราชกำหนดตามวรรคหนึ่งให้กระทำได้เฉพาะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้

นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า การออก พ ร.ก.การศึกษาแห่งชาติไม่เข้าเงื่อนไขรัฐธรรมนูญ หากยังขืนกระทำก็เท่ากับสุ่มเสี่ยงขัดต่อรัฐธรรมนูญ นั่นหมายความว่า นายวิษณุกำลังดำเนินการที่จะทำให้ ครม.พล.อ.ประยุทธ์โดนโจมตีและถูกกล่าวหาว่ากระทำในสิ่งที่ไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ เหมือนกับกรณีการปกปิดคำสั่งคสช.เรื่องการแต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ที่ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงว่าน่าจะนำไปสู่การโมฆะ ของส.ว. สรรหาและกระทบไปถึงการโหวตให้พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯด้วย


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว