“พาณิชย์” ถกผู้ทรงคุณวุฒิ วางแผนรับมือสงครามการค้า


   

 

19 มิ.ย.2562 น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน การเงิน การคลัง การต่างประเทศ มาหารือ เพื่อขอความคิดเห็นต่อแนวทางการรับมือสงครามการค้า ตามที่คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้สั่งการ ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์ในหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้เสนอแนวทางการรับมือทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยแผนระยะสั้น เสนอให้จัดทำประเด็นที่อาจทำให้ไทยเป็นที่เพ่งเล็งของสหรัฐฯ เช่น การได้ดุลการค้า อัตราแลกเปลี่ยน และเตรียมแนวทางรองรับอย่างมีเอกภาพร่วมกันหลายๆ หน่วยงาน รวมทั้งยกระดับการติดตามสอดส่องการนำเข้าที่ไม่ถูกต้อง เช่น การสวมสิทธิ์ และการเข้ามาลงทุนในกิจการขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หรือทำสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา และในด้านการส่งออก ควรเร่งรุกตลาดใหญ่ๆ ในภูมิภาค นอกจากจีนและอาเซียน เช่น อินเดีย รวมทั้งควรสนับสนุนภาคบริการมากขึ้น

ส่วนระยะกลาง ควรกำหนดกรอบการบริหารจัดการเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีความยืดหยุ่น โดยต้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานการค้า การคลัง การเงิน การลงทุน การต่างประเทศ ความมั่นคง การแข่งขัน และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาความสามารถทางการแข่งขัน สร้างภูมิคุ้มกัน และตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไป และต้องพัฒนาภาคบริการอย่างจริงจัง เพื่อทดแทนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม โดยเน้นภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าต่างๆ เช่น บริการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การขาย โลจิสติกส์ และบริการที่เป็นกลุ่มบริการที่สร้างรายได้ เช่น ดิจิทัล การศึกษา การท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงต้องเร่งพัฒนาเกษตรแปรรูป ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในและสร้างรายได้ให้เกษตรกร

ขณะที่ในระยะยาว ต้องขยายการดำเนินงานในประเด็นอื่นๆ เช่น ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเงิน การลงทุน และเทคโนโลยี เพื่อรองรับบริบทของเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยไทยจะต้องดำเนินนโยบายด้านการค้าและการลงทุน นโยบายการต่างประเทศ และความมั่นคงอย่างบูรณาการ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค พัฒนาระบบนิเวศทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ โดยต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ ควบคู่กับการผลักดันการส่งออก

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาศึกษาบางประเด็นเพิ่มเติม ก่อนที่จะเสนอรัฐมนตรีรว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ผลักดันการขับเคลื่อน และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


"บิ๊กป้อม" พูดถูกนะ ๕ รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐที่ยังเป็น ส.ส. ควรจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเลื่อนลำดับ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาอีก ๕ อันดับ

มอง ส.ส.ผ่านบัญชีทรัพย์สิน
ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต