อนุมัติแล้วให้'ธอส.'ออกสลากขายเหมือน'ออมสิน-ธ.ก.ส.'


เพิ่มเพื่อน    

25 มิ.ย.2562 -  คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการออกและขายสลากออมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้  

ทั้งนี้สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงมีดังนี้ 1.กำหนดให้สลากออมทรัพย์ หมายถึง หนังสือตราสารชนิดผู้ถือหรือชนิดระบุชื่อ ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกให้โดยมีข้อสัญญาว่า ถ้าหนังสือตราสารนั้นถูกรางวัล ธอส. จะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ถือหรือผู้มีชื่อในหนังสือตราสารเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ และเมื่อหนังสือตราสารนั้นมีอายุครบกำหนด ธอส. จะให้สิทธิในการต่ออายุสลากออมทรัพย์หรือจ่ายเงินคืนตามราคาสลากออมทรัพย์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดให้แก่ผู้ถือหรือผู้ที่มีชื่อในหนังสือตราสาร

2.การจำหน่ายสลากออมทรัพย์ให้ปฏิบัติตามที่ ธอส. กำหนด โดย ธอส. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสลากออมทรัพย์ได้ตามอัตราที่ ธอส. กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธอส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธอส. 

3.กำหนดให้ ธอส. มีอำนาจดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ การออกจำหน่ายสลากออมทรัพย์ การรับชำระเงินราคาสลากออมทรัพย์ การจ่ายดอกเบี้ยและเงินรางวัล  โดยสลากออมทรัพย์จะออกจำหน่ายเป็นชุด ๆ สลากออมทรัพย์ในชุดใดจะมีลักษณะ  ราคา จำนวนหน่วยออมทรัพย์ เลขหมาย  อายุและอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) การจ่ายเงิน สถานที่จ่ายเงิน  ลำดับรางวัล  จำนวนเงินรางวัล   และเงื่อนไขอื่นใด ตามที่ ธอส. ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธอส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธอส. 

4.สลากออมทรัพย์อย่างน้อยต้องแสดงราคา จำนวนหน่วยออมทรัพย์ เลขหมายอายุและดอกเบี้ย (ถ้ามี) โดยสลากออมทรัพย์แต่ละฉบับอาจถูกรางวัลในการออกรางวัลแต่ละครั้งได้มากกว่าหนึ่งรางวัลและสลากออมทรัพย์ฉบับที่เคยถูกรางวัลแล้วสามารถถูกรางวัลในการออกรางวัลครั้งต่อ ๆ ไปได้ตลอดอายุของสลากออมทรัพย์ฉบับนั้น 

5.สลากออมทรัพย์สามารถโอนได้ กรณีของสลากออมทรัพย์ชนิดผู้ถือ สามารถโอนกันได้ด้วยการส่งมอบ สำหรับสลากออมทรัพย์ชนิดระบุชื่อ สามารถโอนได้โดยให้ผู้มีชื่อบนสลากออมทรัพย์ลงลายมือชื่อในสลากและแจ้งการโอนให้ ธอส. ทราบ 

6.กำหนดให้ ธอส. ออกรางวัลสลากออมทรัพย์อย่างน้อยทุกสามเดือน โดย ธอส. ไม่จำเป็นต้องประกาศวันที่ออกรางวัลให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้  การออกรางวัลในแต่ละครั้งให้ ธอส. กระทำโดยเปิดเผยและมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นสักขีพยาน และประกาศผลการออกรางวัลแก่สาธารณชนโดยเร็ว

ที่ผ่านมาสำหรับธนาคารรัฐที่มีการออกสลากแล้วก็มีทั้งธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) 
 


"เพนกวิน-รุ้ง-ไมค์-อานนท์" วันนี้คึกเขาน่าจะรู้...คึกวันนี้ แต่คุกพรุ่งนี้!เพราะเขาไม่ใช่เด็กแล้ว เป็นทนาย เป็นนักศึกษาปริญญาตรี-โท ยกเว้นนายไมค์ ศึกษาขยะศาสตร์ ในมหา'ลัยชีวิตจริง 

ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!