กระทรวง พม.เชิญร่วมงาน “ไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โป 2019” งานแสดงผลงานและนวัตกรรมทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ 5-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี


   

พอช./ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จัดงาน “ไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โป 2019” งานแสดงผลงานและนวัตกรรมทางสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคมนี้  ที่ศูนย์ประชุมฯ เมืองทองธานี     มีเวทีวิชาการ  ‘โชว์ผลงาน-ช้อป-ชิม’ กว่า 140 บูธ  ขณะที่ ‘พอช.’ชูแนวคิด ‘บ้านมั่นคงของมนุษย์  สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง’  พร้อมชวนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน  5 ภาคที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาชุมชนร่วมโชว์

 

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดงาน “ไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โป 2019”  ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคมนี้   ที่อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี   โดยมีหน่วยงานในสังกัด  และภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงนิทรรศการ  นวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  เวทีเสวนาวิชาการ  รวมทั้งการออกบูธเพื่อแสดงผลงาน  ผลิตภัณฑ์  อาหาร  และสินค้าต่างๆ กว่า 140 บูธ  ขณะที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ได้เชิญชวนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจาก 5 ภาคเข้าร่วมแสดงผลงานการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ด้วย

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผอ.พอช.

 

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่า  พอช.ทำงานกับประชาชนทั่วประเทศ  โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อย  เช่น  สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้รวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาตามโครงการ ‘บ้านมั่นคง’   การส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  เช่น  จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือสถาบันการเงินชุมชนเพื่อเป็นทุนของชุมชนเอง  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพื่อนำเงินกองทุนมาช่วยเหลือกัน  รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น

 

“การจัดงานไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โป ครั้งนี้  พอช.มีคอนเซ็ปท์ในการจัดงาน  คือ  ‘บ้านมั่นคงของมนุษย์  สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง’  เพราะนอกจาก พอช.จะสนับสนุนให้ชุมชนได้แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์แล้ว  ยังส่งเสริมให้ชุมชนแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่างๆ ด้วย  โดยได้ชวนพี่น้อง  เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนต่างๆ  ทั่วประเทศที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย”  ผอ.พอช.กล่าว

 

ทั้งนี้ชุมชนที่จะมาร่วมแสดงผลงานและนิทรรศการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ประกอบด้วยตัวแทนจาก 5 ภาค  คือ  ภาคเหนือ  ตำบลลำประดา  อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร  มีจุดเด่นด้านการใช้ธรรมนูญตำบลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา,  ภาคอีสาน  ตำบลกุดหว้า  อ.กุฉินารายณ์  จ.กาฬสินธุ์  มีจุดเด่นด้านการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐานการพัฒนา

 

ภาคกลางและตะวันตก  ตำบลหนองโรง  อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  มีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน,  กรุงเทพฯ และตะวันออก  ตำบลหนองโรง  อ.เมือง  จ.ปราจีนบุรี   มีจุดเด่นด้านสถาบันการเงินชุมชน  และการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ  และภาคใต้  ตำบลเขาแก้ว  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  มีจุดเด่นด้านการใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน

ตำบลเขาแก้ว  อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช  1 ใน 5 ตำบลต้นแบบที่จะมาร่วมในงานครั้งนี้

 

นอกจากนี้ในงานครั้งนี้ยังมีการเสวนา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  เช่น  ‘บ้าน  รากฐานการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ทุกมิติ’, ‘คืนความสุขให้คนคลอง  คืนสายคลองให้คนเมือง’, ‘Green  City’  พื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคนในเมือง  รวมทั้งมีผู้แทนจากประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  กัมพูชา  พม่า  ศรีลังกา  และบังคลาเทศ  มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วย

 

งาน ‘ไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โป’ เป็นการจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมการพัฒนาสังคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2561   ส่วนในปีนี้เป็นการจัดงานปีที่ 2  ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ  ร่วมใจ  สังคมไทยยั่งยืน”  แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน  ประกอบด้วย 1.การเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย  เช่น  สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, วาระแห่งชาติ Active Aging สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข, สื่อสารสร้างสรรค์ป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก  และการยกระดับ CSR สู่พลังจิตสาธารณะ  ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน  และการพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมและสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เป็นต้น

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นากยกฯ เป็นประธานพิธีเปิดงานไทยแลนด์ฯ ครั้งแรกปี 2561

 

2.บริการทางสังคม  เช่น  บริการตรวจวัดสายตา, ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ, สาธิตการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพ, ตัวอย่างแบบบ้านประหยัดพลังงาน, การทำบัตรประชาชน  และการให้บริการจัดหางาน เป็นต้น

3.การแสดงและนวัตกรรมทางสังคม   บริเวณ Pavilion กลาง  การแสดงผลงานการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ได้แก่ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ, นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ, การแสดง Application งานด้านสังคม  และการแสดงดนตรีของคนพิกร Fight for Dream เป็นต้น

4.การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและร้านอาหาร  อาทิ  ผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. , ผลิตภัณฑ์ OTOP และ ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานไทยแลนด์โซเชียลเอ็กซ์โปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฏาคมนี้  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.  ที่อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  


ดีใจกับ "คุณเปรมชัย" ด้วย! หลัง "นอนคุก" หนึ่งคืน......... ในคดีลักลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง ก็ได้รับประกันตัวในชั้นฎีกาออกมาเมื่อวาน (๑๓ ธ.ค.๖๒)

เสียงร้องทารกก่อน "ถูกยุบ"
ปฐมบทยุบอนาคตใหม่
'เจ้าพ่อ-เจ้าแม่' เฟกนิวส์
งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'