วันปลอดถุงพลาสติกสากล! มท.ชวนคนไทยใช้ถุงผ้าลดขยะตามหลัก3Rs


เพิ่มเพื่อน    

3 ก.ค. 62 - ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) ถูกกำหนดขึ้นโดย Plastic Bag Free World Organization รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าหมายในการลด ละ เลิก ใช้พลาสติกภายในปี 2565 และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนตาม “แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573” นั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ควบคู่กับแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ซึ่งเน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการ อาทิ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคัดแยก/รวบรวมขยะภายใต้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมให้เกิดหน่วยคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะอินทรีย์ในระดับชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกและขยะรีไซเคิลอื่น ๆ และการวางระบบและโครงสร้างพื้นฐานในการคัดแยกและจัดการขยะแบบครบวงจรในทุกพื้นที่ ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“เนื่องในโอกาสวันปลอดถุงพลาสติกสากล กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวไทย ลดและงดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าในการจับจ่ายใช้สอยและดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อร่วมกันลดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมกันเก็บและคัดแยกขยะ ตามหลัก3Rs คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ตั้งแต่ในบ้านเรือน โรงเรียน หน่วยงาน และชุมชน เพื่อให้ขยะพลาสติกและมูลฝอยหมดไปอย่างยั่งยืน” รมว.มหาดไทย ระบุ.

 


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก