3ทปอ .จ่อพบรมว.อว.ขอรู้แนวบริหารอุดมศึกษา


เพิ่มเพื่อน    
17ก.ค.62-นายเรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้นัดหมายที่จะขอพบ ทปอ.มรภ. และ ทปอ.กลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฎิญาณ

 

 ทั้งนี้ ทปอ.มรภ. กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อนายสุวิทย์ รวมทั้งรับฟังนโยบายว่าภายใต้โครงสร้างกระทรวง อว. กลุ่ม มรภ. จะเข้าไปมีบทบาทอย่างไรหรือจะมีการเชื่อมโยงระหว่าง อว.กับ กลุ่ม มรภ. อย่างไร เนื่องจาก อว.เพิ่งจัดตั้งเป็นกระทรวง และรัฐมนตรีก็เพิ่งเข้ารับงานใหม่ คงต้องใช้เวลาในการจัดระบบต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน อย่างไรก็ตามขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น จาก กลุ่ม มรภ.เพื่อประมวลเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาต่อไป

ด้านนายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า ตัวแทน ทปอ.มทร.จะเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับ นายสุวิทย์ ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ที่ อว. เพื่อรับทราบนโยบายของ อว.ที่จะกำหนดทิศทาง มทร. อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยนอกรอบกับนายสุวิทย์ ตนได้รายงานต่อนายสุวิทย์ว่า กลุ่ม มทร.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ มทร.​โดยจะขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อ มทร.เข้ามาอยู่ใน อว. แล้ว ก็จะเดินหน้าต่อตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ รวมทั้งการเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ซึ่งเรื่องนี้ นายสุวิทย์ ได้รับทราบและเข้าใจดี แต่เนื่องจากนายสุวิทย์ มีจุดเน้นเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม โดยวางแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ 3-4 ด้าน ในส่วนของกลุ่ม มทร. จะอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิม ได้แก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขณะเดียวกับ กลุ่มมทร.ก็จะช่วยเติมเต็มพื้นที่ต่างๆ โดยช่วยเสริมงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎด้วย

ด้านนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.จะเชิญนายสุวิทย์ เข้าร่วมประชุมกับ ทปอ.ในเดือนสิงหาคมนี้ ที่ มจพ. ซึ่งในส่วนของ ทปอ. ก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการอุดมศึกษาในยุคดีสรัปชั่น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเน้นที่คุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2.ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ ทปอ.กำลังดำเนินการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดภาระการสอบของเด็กและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรจะร่วมกันอยู่ในระบบทีแคส ไม่เช่นนั้นเด็กๆ ก็จะวิ่งรอกสอบเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังต้องขอให้ นายสุวิทย์ ช่วยประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเด็กและส่งต่อเด็กเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นที่ อว.ต้องร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และ ทปอ.จะขอเน้นย้ำกับ รมว.อว.ว่า ในเรื่องการสนับสนุนงบฯวิจัยนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับงบฯวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่างบฯ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"