3ทปอ .จ่อพบรมว.อว.ขอรู้แนวบริหารอุดมศึกษา


   
17ก.ค.62-นายเรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ได้นัดหมายที่จะขอพบ ทปอ.มรภ. และ ทปอ.กลุ่มมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฎิญาณ

 

 ทั้งนี้ ทปอ.มรภ. กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อนายสุวิทย์ รวมทั้งรับฟังนโยบายว่าภายใต้โครงสร้างกระทรวง อว. กลุ่ม มรภ. จะเข้าไปมีบทบาทอย่างไรหรือจะมีการเชื่อมโยงระหว่าง อว.กับ กลุ่ม มรภ. อย่างไร เนื่องจาก อว.เพิ่งจัดตั้งเป็นกระทรวง และรัฐมนตรีก็เพิ่งเข้ารับงานใหม่ คงต้องใช้เวลาในการจัดระบบต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อน อย่างไรก็ตามขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น จาก กลุ่ม มรภ.เพื่อประมวลเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาต่อไป

ด้านนายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า ตัวแทน ทปอ.มทร.จะเข้าพบเพื่อหารือร่วมกับ นายสุวิทย์ ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ที่ อว. เพื่อรับทราบนโยบายของ อว.ที่จะกำหนดทิศทาง มทร. อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยนอกรอบกับนายสุวิทย์ ตนได้รายงานต่อนายสุวิทย์ว่า กลุ่ม มทร.ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ มทร.​โดยจะขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เมื่อ มทร.เข้ามาอยู่ใน อว. แล้ว ก็จะเดินหน้าต่อตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ รวมทั้งการเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติ ซึ่งเรื่องนี้ นายสุวิทย์ ได้รับทราบและเข้าใจดี แต่เนื่องจากนายสุวิทย์ มีจุดเน้นเรื่องงานวิจัยและนวัตกรรม โดยวางแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยไว้ 3-4 ด้าน ในส่วนของกลุ่ม มทร. จะอยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเดิม ได้แก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ขณะเดียวกับ กลุ่มมทร.ก็จะช่วยเติมเต็มพื้นที่ต่างๆ โดยช่วยเสริมงานวิจัยของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎด้วย

ด้านนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.จะเชิญนายสุวิทย์ เข้าร่วมประชุมกับ ทปอ.ในเดือนสิงหาคมนี้ ที่ มจพ. ซึ่งในส่วนของ ทปอ. ก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษา ได้แก่ การปฏิรูปการอุดมศึกษาในยุคดีสรัปชั่น ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเน้นที่คุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 2.ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้ ทปอ.กำลังดำเนินการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดภาระการสอบของเด็กและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆ ควรจะร่วมกันอยู่ในระบบทีแคส ไม่เช่นนั้นเด็กๆ ก็จะวิ่งรอกสอบเหมือนเดิม นอกจากนี้ยังต้องขอให้ นายสุวิทย์ ช่วยประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาเด็กและส่งต่อเด็กเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นที่ อว.ต้องร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และ ทปอ.จะขอเน้นย้ำกับ รมว.อว.ว่า ในเรื่องการสนับสนุนงบฯวิจัยนั้น จะต้องให้ความสำคัญกับงบฯวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่างบฯ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา