"อิทธิพล คุณปลื้ม"ชูนโยบายใช้ภาษาไทยถูกต้อง รู้ภาษาถิ่น  ใช้วัฒนธรรมลดขัดแย้งระหว่างวัย ใช้งบฯ คุ้มค่าที่สุด ไม่ซ้ำซ้อนกระทรวงอื่น 


เพิ่มเพื่อน    


 18ก.ค.62-    เมื่อเวลา 08.29 น. วันที่ 18 ก.ค. นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  (วธ.) เดินทางมาที่ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนรัชดาภิเษก ก่อนเข้าห้องทำงาน ได้เข้าสักการะศาลพระพิฆเนศ สักการะพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากนั้นสักการะศาลตายาย สักการะเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ณ บริเวณอาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ สักการะพระพุทธรูป ณ ศูนย์การประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8  แล้วสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ห้องทำงานรัฐมนตรี ชั้น 7 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเป็นวันแรกการเข้าปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรม    โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ วธ.ให้การต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

                นายอิทธิพล กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  มีความตั้งใจในการทำงานจะน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 คือ สืบสาน รักษา ต่อยอด และการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา ให้มีความสามัคคีร่วมกันขจัดแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนงานวัฒนธรรมถือว่า เป็นนโยบายสำคัญ เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สร้างคนให้เป็นคนดี สร้างค่านิยมไทย  การฟื้นฟูมารยาทไทย  สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมต่อยอดทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์ ผนวกเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้คนไทยและประชาคมโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคต ส่งต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจ นำไปสู่การสร้างความสามัคคี ปรองดอง จรรโลงประเทศไทยให้เป็นประเทศไทยที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยว  

                นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า นโยบายของ วธ.จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทันที งานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ งาน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนิทรรศการอันเนื่องมาจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเผยแพร่ความรู้ งานถัดมาเป็นการเผยแพร่ความรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้ประชาชน สนับสนุนให้เดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมศาสนสถานที่มีจำนวนมากในภูมิภาคต่างๆ โดยขับเคลื่อนผ่านสภาวัฒนธรรมตำบลและสภาวัฒนธรรมจังหวัด

          " นโยบายฉบับนี้เน้นภาษา นอกจากรู้ภาษาไทยอย่างถ่องแท้ จะมีความรู้เรื่องภาษาถิ่น การยอมรับขนบธรรมประเพณีและชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ในฐานะที่ปีนี้เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน ไทยเป็นประธานอาเซียนเน้นทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศและการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมอาเซียน และประชุมอาเซียนซัมมิทเดือน พ.ย.นี้ " นายอิทธิพล กล่าว   

                รมว.วธ. กล่าวด้วยว่า ตนเป็นตัวแทนประชาชนขับเคลื่อนการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นผู้บริหารจากพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศชัดเจนว่า ขอให้ทุกคนรักกัน เชื่อมั่นนำพาประเทศไปสู่ความเจริญ จะลดช่องว่างความแตกต่างทางความคิด ช่องว่างระหว่างวัย นำด้านดีของเทคโนโลยีมาใช้ ไม่ให้เกิดความแตกแยก ทำให้การขับเคลื่อนประเทศล่าช้าความไม่เข้าใจกัน โดยวัฒนธรรมจะเป็นจุดดึงดูดให้คนได้สนใจเรื่องเดียวกันในเรื่องที่เป็นบวก ทัศนคติที่ดี เกิดวัฒนธรรมที่ดีงาม
    "การบริหารงานของผมจะเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ทั้งในงานที่ได้ทำมาแล้ว รวมถึงปัจจุบันจะมีความเชื่อมโยงกับหลายกระทรวงหล่อหลอมรวมกัน สอดประสานไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น  เป็นรูปแบบทวิภาคี รวมถึงดูเรื่องการใช้งบประมาณ แต่ละโครงการไม่ให้มีความซ้ำซ้อน  ลดงบประมาณในภารกิจที่คล้ายกับกระทรวงอื่น โดยจะดำเนินการตามกรอบคำของบประมาณปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง วธ. ได้เสนอของบฯ จำนวน 14,000 ล้านบาท จากปีงบฯ2562 อยู่ที่  9,100 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  40%   จะขอไปดูรายละเอียดว่า โครงการที่ทำคำขอ ลักษณะกิจกรรมตรงกับการดำเนินการของกระทรวงอื่นหรือไม่  รวมถึงต้องหารือระหว่างกระทรวงด้วย อยากให้มีการใช้งบฯ คุ้มค่าที่สุด ลักษณะของภารกิจและภารกิจ สำหรับงบที่ขอเพิ่มจะต้องใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้น การจัดกิจกรรมเผยแพร่จึงเป็นตัวชี้วัดผลงานที่ต้องทำ แต่ยึดความเหมาะสม "นายอิทธิพลกล่าว

                ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ที่เข้ามาทำงานวัฒนธรรม ซึ่งมีคนมองว่าเป็นงานนามธรรม   รมว.วธ. กล่าวว่า  จริงๆ แล้วงาน วธ. สามารถจับต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นมรดกของชาติ ศิลปวัฒนธรรม  การแปลงานนามธรรมเป็นรูปธรรมและให้เข้าใจง่าย ขึ้น นำแนวคิดทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจตรงกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  เรียกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม


ดู "การเมืองในพรรคการเมือง" ท้องไส้ขย้อนกันแล้ว วันนี้ เปลี่ยนบรรยากาศ ไปดู "การเมืองในสาธารณสุข" กันบ้าง! เรื่องกลไกภายในของหมอกระทรวงสาธารณสุขนี่ เป็นที่กล่าวขานมายาวนานว่า 

"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ