ให้'ครึ่งเทอม' แก้ปากท้อง! เอือม'ชังชาติ'


เพิ่มเพื่อน    


    ประชาชนตั้งเป้าอยากเห็นสารพัดเรื่องใน 20 กระทรวง ลุงตู่คิดหนัก 5 ปีประชาชนชี้ทุกข์หนักเรื่องเงินในกระเป๋า มีไม่ถึง 10% ที่มีความสุข แต่ยังให้โอกาสรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาถึง 2 ปี คนไทยไม่เห็นด้วยพวกชังชาติ
    เมื่อวันอาทิตย์ สวนดุสิตโพล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง ซึ่งสอบถามประชาชน 1,586 คน ซึ่งสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี 63.93% อยากให้พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ดำเนินการตามนโยบายของรัฐ, กระทรวงกลาโหม 45.43% อยากให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานเต็มความสามารถ ทำเพื่อประชาชน     กระทรวงการคลัง 38.98% อยากให้ซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบการทำงานและงบประมาณได้, กระทรวงการต่างประเทศ 65.40% อยากให้สร้างความเชื่อมั่นในเวทีระดับนานาชาติ สร้างสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศให้ดีขึ้น, กระทรวงมหาดไทย 44.30% ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แก้ปัญหาอาชญากรรม ทำให้บ้านเมืองสงบ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65.86% ส่งเสริมราคาผลผลิตทางการเกษตรให้ดีขึ้น เช่น ยางพารา ข้าว ปาล์ม    
    กระทรวงศึกษาธิการ 43.08% สร้างโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 60.29% พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบ พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย,  กระทรวงแรงงาน 45.14% สร้างความเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ, กระทรวงวัฒนธรรม 66.67% ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีไทย,  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 51.64% ทำให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ,  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 50.38% พัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น, กระทรวงคมนาคม 51.09% อยากให้มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อทั่วประเทศ พัฒนาระบบการคมนาคมให้ดีขึ้น, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 53.85% ดูแลควบคุมสื่อที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน    
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 53.25% ฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองและทั่วประเทศ,  กระทรวงพลังงาน 59.28% ควบคุมราคาพลังงาน เช่น ลดราคาน้ำมัน ลดค่าไฟฟ้า, กระทรวงพาณิชย์ 66.35% พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร, กระทรวงยุติธรรม 64.39% มีความยุติธรรมในการตัดสินคดี โปร่งใส ไม่สองมาตรฐาน, กระทรวงสาธารณสุข 48.23% มีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ อุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย และกระทรวงอุตสาหกรรม 48.50% พัฒนาระบบอุตสาหกรรมไทยให้ได้มาตรฐาน ผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้
    ขณะเดียวกัน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สุข ทุกข์ คนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 1,060 ตัวอย่าง ผลงานรัฐบาลลุงตู่ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทำให้คนไทย สุข หรือทุกข์ แค่ไหน เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง พบว่า จำนวนมากหรือ 40.7% ทุกข์มากสุด, 19.1% ทุกข์, 32.1% กลาง ๆ มีเพียง 6.1% มีความสุข และเพียง 2% เท่านั้นที่สุขมากสุด และเมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตนเอง เมื่อจำแนกตามพรรคการเมืองที่นิยมชอบฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 58%ของผู้นิยมพรรคฝ่ายค้านทุกข์มากสุดมากกว่า 31.8% ของผู้นิยมพรรคฝ่ายรัฐบาลที่เป็นทุกข์มากสุด เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง
    ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงสุขหรือทุกข์ เมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้โลกฟัง พบว่า จำนวนมากหรือ 42.2% ทุกข์ถึงทุกข์มากสุด ในขณะที่ 51.3% กลางๆ และมีเพียง 6.5% สุขถึงสุขมากสุดเมื่อเห็นนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้โลกฟัง ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือ 67.9% จะให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่ทำงานมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาเดือดร้อนเงินในกระเป๋าของประชาชนได้ ในขณะที่ 21.9% ให้โอกาส 1-2 ปี และ 10.2% ให้โอกาสน้อยกว่า 1 ปี ตามลำดับ
    “โพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าความทุกข์เรื่องเงินในกระเป๋าผลักประชาชนออกห่างไปจากฐานสนับสนุนรัฐบาลลุงตู่เป็นทุกข์แรก และทุกข์ที่สองคือนักการเมืองเดินสายวิจารณ์การเมืองไทยให้ต่างชาติฟัง ซึ่งถ้ารัฐบาลแก้ได้ผลที่ตามมาคือรัฐบาลจะดึงคนเข้ามาสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้น โดยเห็นได้ชัดเจนที่คนให้โอกาสรัฐบาลชุดใหม่อยู่นานกว่า 2 ปี ในขณะที่อีกโจทย์หนึ่งน่าห่วงว่าจะแบ่งแยกคนไทยในประเทศออกเป็นสองขั้ว ที่อาจเกิดความขัดแย้งรุนแรงบานปลายขึ้น จึงจำเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นลม” ผศ.ดร.นพดลกล่าวและว่า การเดินสายให้ชาวต่างชาติช่วยสร้างประชาธิปไตยของไทยจะไม่มีวันเป็นที่ยอมรับโดยคนไทย ซึ่งสิ่งที่น่าห่วงสุด สำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าพวกเขาไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่อยู่ที่ว่าพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรถูก 
    นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ว่าที่รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงผลซูเปอร์โพลว่า สะท้อนถึงความเป็นจริง 3 ประการคือ 1.ประชาชนผิดหวังที่พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งพวกเขาอยากให้มาเป็นรัฐบาลแต่ต้องกลับมาเป็นฝ่ายค้าน 2.ผู้ที่สนับสนุนพรรคฝ่ายรัฐบาลก็ทุกข์เช่นกัน ซึ่งรู้สึกเงินในกระเป๋าของตัวเองพร่องไปมาก และ 3.ตลอด 5 ปีที่ผ่านมาประชาชนยากจนโดยถ้วนหน้า เงินทองในกระเป๋าร่อยหรอและคลำหาไม่เจอ
    "การที่ พล.อ.ประยุทธ์พูดทุกวันบอกว่าจะคืนความสุข แท้จริงแล้วความสุขของประชาชนที่เคยมีในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ คลำกระเป๋าตัวเองทีไรก็มีเงินนำมาใช้จ่ายได้ แต่เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์เข้ามา กลับเอาความสุขของประชาชนไปโยนทิ้งน้ำอย่างไม่ไยดี” นางลดาวัลลิ์กล่าว.


ดูลูกหลานในความเป็น "คนรุ่นใหม่" อยู่ห่างๆ เถอะ ปล่อยเขา........ อย่าไปขวาง อย่าไปปิดกั้น อย่าไปก่นว่า-ด่าตำหนิ

ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'