เทคโนโลยีเพิ่มความสะดวก


เพิ่มเพื่อน    

 

             กระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่และการพัฒนานวัตกรรมปัจจุบัน ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างและเกิดความนิยมมากขึ้น จนส่งผลให้กระบวนการต่างๆ ในกิจการด้านอุตสาหกรรมจะต้องนำเข้ามาเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เกิดความทันสมัยมากขึ้น เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้นนอกจากจะเป็นเรื่องตามเทรนด์แล้ว ยังส่งผลดีในเรื่องของความแม่นยำ รักษาต้นทุน ลดกำลังคน และอื่นๆ อีกมากมาย

                ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐบางแห่งที่เป็นหนึ่งช่องทางสำคัญที่มีหน้าที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อกิจการในประเทศไทยเกือบทุกรูปแบบ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านนี้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมาจึงเห็นโครงการต่างๆ ผลักดัน หรือช่วยสนับสนุนกิจการในประเทศไทยให้หันมาใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม และล่าสุด กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็กำลังเร่งปฏิรูปการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ประกอบกับกระทรวงได้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปลี่ยนวิธีการกำกับดูแลโรงงานและผู้ประกอบการ ด้วยการนำระบบดิจิทัลที่มีชื่อว่า “ระบบ i-Industry” มาใช้แทนการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ

                เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในยุค 4.0 โดยจะเร่งผลักดันให้นำระบบ i-Industry มาใช้ในการให้บริการและปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกมิติ เช่น ระบบยื่นขอรับใบอนุญาตออนไลน์ ระบบรายงานการประกอบการอุตสาหกรรมผ่านระบบออนไลน์เพื่อทดแทนการตรวจสถานประกอบการในการต่ออายุใบอนุญาต

                เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและขยายกิจการโรงงาน (รง.4) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อีโค่ สติกเกอร์ ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวมถึงการชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกว่าแสนราย โดยการปฏิรูปนี้จะเกิดขึ้นทั่วประเทศภายในปีนี้

                นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการ สศอ. ในฐานะประธานคณะทำงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและการบริการภาครัฐ (Big Data กระทรวงอุตสาหกรรม) กล่าวว่า การใช้ระบบ i-Industry จะเป็นการปฏิรูปการปฏิบัติงาน จากเดิมที่ผู้ประกอบการจะต้องส่งเอกสารต่างๆ มากมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีการที่ล้าสมัยให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด โดยเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายใต้กระทรวง เพื่อให้เกิดการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ

                ด้วยการอำนวยความสะดวกในการให้บริการกับผู้ประกอบการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และลดความซ้ำซ้อนจากการเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าร่วมกันผ่านระบบ i-Industry ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่

                โดยจะเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละภาคส่วน และยึดถือข้อมูลหลักจากหน่วยงานนั้น เช่น การเชื่อมข้อมูลของผู้ประกอบการจากหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อลดการกรอกข้อมูลที่ซ้ำซ้อน การเชื่อมข้อมูลบุคคลจากหมายเลขบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การเชื่อมข้อมูลสถานประกอบการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

                อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดตัวระบบ i-Industry และระบบรายงานการประกอบการอุตสาหกรรมในงาน Thailand Industry Expo 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งระบบนี้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถกรอกข้อมูลรายงานการประกอบการอุตสาหกรรมด้วยตนเองในแบบฟอร์มดิจิทัลเดียว ผ่านระบบ i-Industry เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวทดแทนการตรวจสถานประกอบการเพื่อต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ตามที่แต่ละหน่วยงานของกระทรวงกำกับดูแลอยู่

                ถือว่าเป็นการเดินหน้าใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างตอบโจทย์ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานได้ดีที่สุด. 

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้