พระพรหมวชิรญาณ: ตั้งจิตมั่นสร้างสุขภาวะงดเหล้าเข้าพรรษา


   

        สสส.-สคล.รณรงค์ 16 ปีงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2562 ใช้แคมเปญ “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า” พระพรหมวชิรญาณ ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เทศน์ให้ชาวพุทธทั้งหลายมาสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ตั้งจิตมั่น ถือศีลครองตนในวิถีอันดีงาม ด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน “คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน” สร้างสุขภาวะให้ตนเองและภาพรวมของประเทศ 

      ที่หอประชุมชั้น 3 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) วัดยานนาวา ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวงดเหล้าเข้าพรรษาปี 2562 พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า” การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปี 2562 ของเครือข่ายประชาคมงดเหล้า 77 จังหวัดทั่วประเทศ สคล.สสส.ในปี 2562 นี้ มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 574 หมู่บ้าน 

      การงดเหล้าเข้าพรรษาได้อะไรบ้าง? เข้าพรรษาเป็นโอกาสที่จะทำความดี เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต แสดงถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยเริ่มจากงดดื่มเหล้าตลอดช่วงเข้าพรรษา (3 เดือน) ในทุกปี หรืองดตลอดชีวิต ครม.มีมติเห็นชอบกำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ได้เงินเก็บ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ได้เงินออมเพิ่มขึ้น ได้สุขภาพดี เข้าพรรษาถือเป็นช่วงพักดื่มให้ตับและร่างกายได้ฟื้นฟู สร้างเซลล์ใหม่ กำจัดสารพิษในร่างกาย

      พระพรหมวชิรญาณ ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสังเคราะห์ มหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวว่า ชาวพุทธทั้งหลายมาสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ โดยการตั้งจิตมั่น ถือศีลครองตนในวิถีอันดีงามด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือนและต่อเนื่อง ดำรงตนอย่างมีสติ “สติมโต สเว เสยุโย” คนมีสติเป็นผู้ประเสริฐทุกวัน เป็นการสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่ตนเอง และภาพรวมของประเทศ จะได้มีสุขภาพกาย จิตดี ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสุขในครอบครัวมากยิ่งขึ้น

      พระพรหมวชิรญาณให้คติธรรมผ่านบทกลอนบาป 5 อย่าง เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้งดเหล้าครบพรรษา บาป 5 อย่าง ได้แก่ หนึ่ง เบียดเบียน ฆ่าคนและสัตว์ สอง ลักทรัพย์ สืบสมบัติ เป็นเจ้าของ สาม ละเมิด คบรักใคร เอาไปครอง สี่ มุสา วาทะปอง ความหยาบคาย ห้า ดื่มเหล้า เสียทุกอย่าง ทางใจ กาย มีชีวิต ไร้ความหมาย เห็นตำตา พระพุทธองค์ทรงแนะนำอย่าทำบาป ชาวพุทธกราบพระสงฆ์เจ้า เข้าพรรษาวิงวอนโยมงดดื่มเหล้าสามเดือนครา แล้วเพ็ญทาน ศีลภาวนา อายุยืน บาป 5 อย่าง ถ้าใครหลงผิดจะให้ทำตนเองและคนในครอบครัวเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการดื่มสุราจะทำให้สูญเสียทุกอย่าง ดังนั้นในเทศกาลเข้าพรรษาจึงอยากเชิญชวนให้ญาติโยมงดดื่มเหล้าให้ครบ 3 เดือน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และผลบุญนี้จะช่วยให้มีสุขภาพดี มีชีวิตที่ยืนยาว

      การรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ลดแอลกอฮอล์ต่อเนื่อง อาศัยหลักคำสอนของพุทธศาสนา ตั้งจิตอธิษฐานตลอด 3 เดือนตัดขาดเลิกดื่มเหล้าได้ในที่สุด การงดเว้นบาปทั้งปวงเป็นเบื้องต้นของการสร้างบารมีสู่ระดับสูงต่อไป ศีล 5 เน้นเจตนางดเว้นความประพฤติทุจริต แบ่งเป็น 3 ระดับ เจตนาให้มีการงดเว้น ไม่ล่วงละเมิดศีล ตั้งใจสมาทานรักษาศีลไว้ ด้วยเจตนางดเว้นอย่างเด็ดขาด ไม่กลับไปละเมิดศีลอีก ขอให้สาธุชนอธิษฐานจิตสมาทานศีล 5 ลด ละ เลิกการดื่มเหล้า ตั้งใจรักษาศีล 5 ตลอด 3 เดือน เลิกดื่มเหล้าเด็ดขาด          

      ดังนั้นอาตมาขอฝากข้อคิดคติธรรมเตือนใจปฏิบัติตลอด 3 เดือน ดังบทกลอนที่ว่า สุราแปลว่าเหล้า ดื่มแล้วเมา ดื่มทำไม ดื่มแล้วเสียทรัพย์ ดื่มแล้วขาดสติ ดื่มแล้วชวนระอา หนี้สินตามมา ดื่มสุราแล้วกล้ากระทำความผิด ดื่มแล้วคิดพาเที่ยวตี สังคมรังเกียจเรา หมดอนาคต ทุกชาติ ทุกศาสนา ครอบครัวแย่ มีแต่เสียเพราะสุรา ควรงดเหล้าเข้าพรรษา ดีเพราะเลิกเหล้า ครอบครัวก็เปรมปรีดิ์ ชาติเป็นสุข โลกสาธุการ ขอเชิญชาวพุทธมาสร้างมหากุศลตั้งจิตมั่น ถือศีลครองตนด้วยการงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน

      พระสงฆ์ทั่วประเทศเป็นผู้นำในการสร้างสุขภาวะ ร่วมบุญพระสงฆ์ขับเคลื่อนในทุกพื้นที่ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกชุมชนนิมนต์พระสงฆ์ทุกวัดทั่วประเทศ งดเหล้าเข้าพรรษาสร้างสุขภาวะ ตั้งจุดลงนามอธิษฐานจิตด้วยกิจการอื่นๆ ที่สอดคล้องกันด้วยในการสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสังคมชาวไทย ชาวพุทธ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระสยามเทวาธิราช พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ บุญนิธิที่ท่านปฏิบัติ กิจกรรมรณรงค์ตอบสนองท่านทั้งหลายให้มีกาย ใจ สติสัมปชัญญะให้สัมฤทธิผล เจริญสิริสวัสดิมงคลทุกประการเทอญ.

 

 

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

      ปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่ สสส.เชิญทุกภาคส่วนในสังคมไทยฟื้นฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมช่วงเวลามงคลเข้าพรรษา ลด ละ เลิกการดื่มสุรา สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปี 2544-2560 พบว่าคนไทยมีแนวโน้มการดื่มลดลงจากร้อยละ 32.7 ในปี 2544 เหลือร้อยละ 28.4 ในปี 2560 คือมีคนไทย 15.9 ล้านคนที่ยังดื่มอยู่ จากข้อมูลการสำรวจภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยวิธีการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 ปี 2557 มีผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายลดลงเหลือร้อยละ 3.4 ลดจากปี 2547 ร้อยละ 9.1

      ตลอดกว่า 10 ปี แนวโน้มการดื่มของคนไทยโดยรวมลดลง สอดคล้องกับข้อมูลค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ลดลงเหลือ 142,230 ล้านบาทในปี 2560 จาก 151,607 ล้านบาทในปี 2548 เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายเกิดโรคได้ถึง 60 โรค แต่ปัญหาตับเห็นชัดเจนมาก ส่งผลกระทบต่อสังคม ประสิทธิภาพในการทำงาน อุบัติเหตุจราจร เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ 9 หมื่นล้านบาท/ปี มากกว่าภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บจากภาษีแอลกอฮอล์ถึง 3 เท่าตัว ถ้าสังเกตจากข่าว นสพ.จำนวน 13 ฉบับ มีความรุนแรงทางเพศ 317 ข่าว 1 ใน 3 เกิดจากแอลกอฮอล์ พิษภัยเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์ของทุกฝ่าย

      สสส.และ สคล.ริเริ่มโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาตั้งแต่ปี 2546 และทำต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 16 แล้ว การดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีประชาชนเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2561 โดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ (SAB) พบว่า ร้อยละ 30.4 สามารถงดได้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา และจะงดต่อไปจนออกพรรษา หรือ 6.9 ล้านคน ซึ่งผลจากการสำรวจค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการดื่มโดยเฉลี่ย 325 บาท/ครั้ง หากผู้ดื่มสามารถงดเหล้าได้ตลอด 3 เดือน จะประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนเฉลี่ยรายละ 1,820 บาท จำนวนเงินที่ประเทศจะประหยัดได้มีมูลค่าถึง 10,724 ล้านบาท

      จากการประเมินผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อการลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากทุกสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ พบว่า ในเดือนที่มีการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุลงร้อยละ 9 และการเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ 25 และยังส่งผลให้การดื่มลดลงร้อยละ 10 อีกด้วย

      จากการสื่อสารรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของ สสส. ทำให้ผู้ดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตระหนักถึงพิษภัยของการดื่มสุราทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมแคมเปญ “ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา” กันมากขึ้นทุกปี สำหรับเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ สสส.ได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาภายใต้แคมเปญ “ตับจะกลับมาดี พรรษานี้เริ่มงดเหล้า” เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนใช้เวลาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นจุดเริ่มต้นในการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเพื่อฟื้นฟูตับให้กลับมาดี.

 

 

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

      ในช่วงเข้าพรรษาเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย กิจกรรม “งดเหล้า” กลายเป็นกิจกรรมหลักที่มีการรณรงค์จากหลากหลายหน่วยงานเชิญชวนให้คนไทย ลด ละ เลิกการดื่มเหล้า พักตับ พักใจ ทำสมาธิ เข้าวัดและฟังธรรม ทั้งนี้ สสส.และ สคล.เป็นแนวทางสำคัญในการรณรงค์ การสร้างชุมชนคนสู้เหล้า ให้ชาวบ้านชักชวนคนในชุมชนงดเหล้าอย่างทั่วถึง ด้วยการรณรงค์สร้างคุณค่าให้แก่ผู้เลิกดื่ม สร้างค่านิยมใหม่ให้เด็ก สร้างกิจกรรมสานสัมพันธ์ การสร้างกำลังใจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2561 ทำให้เกิดเครือข่าย “นายอำเภอนักรณรงค์ชวนงดเหล้า” 157 คน ครอบคลุม 69 จังหวัด ส่งผลให้การทำงานในชุมชนเป็นรูปธรรมมากขึ้น

      1.มีการจัดงานศพและงานประเพณีปลอดเหล้า 430 แห่ง 2.มีชุมชนร่วมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 1,546 แห่ง 3.มีคนลงนามบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา 24,376 คน และ 4.มีการมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคนงดเหล้าครบพรรษา 19,501 คน และยกระดับเป็นคนหัวใจหิน และที่เลิกดื่มต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป 3,222 คน กลายเป็นคนหัวใจเพชร

      กิจกรรมดังกล่าวนี้ทำให้เกิดการต่อยอดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2562 ภายใต้แนวคิด “คนหัวใจเพชร สร้างคนหัวใจหิน” คนหัวใจเพชรที่เลิกดี่มได้อย่างต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป เป็นกำลังสำคัญคนเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ครอบครัวอบอุ่นขึ้น มีเงินเหลือมากขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลง และเป็นบุคคลต้นแบบ เป็นเพื่อนช่วยเพื่อน คอยให้กำลังใจผู้ที่มีความตั้งใจเลิกเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

      คนเลิกเหล้าได้จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นการพักตับ ตับได้พักผ่อน ตับเป็นตัวแทนอวัยวะในร่างกาย ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ยืนยันว่า แอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะทำลายอวัยวะทำให้เกิดโรคถึง 200 โรค ถ้าหยุดดื่มสุรา ครอบครัวจะประหยัดได้ถึง 2 หมื่นล้านบาท เปลี่ยนเป็นอาหารที่มีประโยชน์ในครอบครัว ขณะนี้มีนายอำเภอรณรงค์งดเหล้า 69 จังหวัด ชุมชนคนสู้เหล้า มีระบบเชิญชวน ช่วย ชม เชียร์ให้คนงดเหล้าได้มากขึ้น ลดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ไม่ขายเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา งานบุญ งานศพ งานใดไม่มีเหล้าจำหน่ายจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดลงครึ่งหนึ่ง

      “เราช่วยกันเปลี่ยนเวลาเลี้ยงเหล้ามาเป็นเวลาเพื่อสุขภาพ ประเทศไทยประกาศงดดื่มสุราแห่งชาติและเราจะช่วยกันทำสถิติให้เมืองไทยมีคนงดดื่มเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทำสถิติในโลกด้วย” ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ประกาศเจตนารมณ์.


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'