ทส.ขยายผลขับเคลื่อนเครือข่ายทสม. พัฒนา"จิตอาสาพระราชทาน904วปร."


เพิ่มเพื่อน    

ทส.นำทีมประชาชนและเครือข่าย ทสม. กว่า 1 พันคน ลงพื้นที่ "วัดช่องลม" เมืองสุพรรณ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและโรงเรียน สนองพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด งานตามแนวพระราชดำริ ร.9 พร้อมประกาศขยายผลขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ไปสู่การเป็น เป็น "เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." เพื่อเดินหน้าตอบสนองพระราชปณิธานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เผยมีสมาชิกเข้าร่วมแล้วมากกว่า 85,594 คน

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ วัดช่องลม ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

นายจตุพร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอด" งานตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับอาณาราษฎรของพระองค์เราทุกคนในที่นี่ จึงได้มารวมกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมสืบทอดพระราชปณิธานในการปลูกต้นกล้าแห่งความดี โดยแสดงพลังจิตอาสาร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาสร้างความสุขให้ประชาชน และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของประเภทกิจกรรมจิตอาสาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้

"การทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่ไม่ได้เห็นผลในเร็ววัน แต่เป็นเหมือนกับการความดีปิดทองหลังพระต้องที่ทำอย่างต่อเนื่องและทำด้วยความสมัครใจ ด้วยความเป็นจิตอาสา เพราะลำพังภาครัฐเอง ก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้พร้อมกันทั้งหมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจิตอาสาและเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ ให้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดย ทส. มีนโยบายสนับสนุนการทำงานของประชาชนจิตอาสา เครือข่าย ทสม. เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรเครือข่ายอื่น ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดสมดุลและความยั่งยืน และที่สำคัญ คือ การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและทำให้มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน" นายจตุพร กล่าว

 

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทส. ได้จัดกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจเพื่อสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ด้านงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่าย ทสม. และประชาชนจิตอาสาพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน นอกจากนี้ที่ผ่านมา กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของ ทส.​ ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประชาชนจิตอาสารณรงค์คัดแยกและเก็บขยะในงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 งานอุ่นไอรัก งานกาชาด งานประเพณีเตียวดอย รวมถึงยังได้มีการจัดอบรมวิทยากรจิตอาสาสร้างวินัยและจิตสำนึกจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ และเครือข่าย ทสม. จากทั่วประเทศไปแล้วกว่า 400 คน เพื่อเป็นแกนนำในการจัดทีมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ที่จัดขึ้น ณ วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบำเพ็ญประโยชน์และทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ การปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้สวยงาม การทาสีอาคารเอนกประสงค์ การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นต้น โดยมีเครือข่าย ทสม. ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานในพื้นที่ จากลุ่มน้ำภาคกลาง จำนวน ๑๒ จังหวัด (นครปฐม กาญจนบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 

ทั้งนี้ ชุมชนวัดไผ่กองดิน เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ในชุมชนขนาดเล็ก ของโครงการชุมชนปลอดขยะเมื่อปี พ.ศ.2561 และเป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีเส้นทางไปของขยะแต่ละประเภทอย่างชัดเจน ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท และนำไปใช้ประโยชน์ต่อจนแทบไม่มีขยะหลงเหลือภายในครัวเรือน จนทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยของชุมชนลดลงกว่าร้อยละ 36 จากที่มีปริมาณขยะเฉลี่ย 12.5 ตันต่อวัน เหลือเพียง 7.9 ตันต่อวัน

 

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ทสม. มีสมาชิกในเครือข่ายทั่วประเทศมากกว่า 226,898 คน ซึ่งคอยทำหน้าที่ในการประสาน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ และประเมินผล (หลัก ๔ ป.) รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมโดยผ่านกลไกการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานสนองพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทส. จึงได้ขยายผลการพัฒนาเครือข่าย ทสม. ดังกล่าว ไปสู่การเป็น "เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." โดยขณะนี้มีสมาชิกทั่วประเทศจำนวน 85,594 คน

            "กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้ นับได้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลเครือข่าย ทสม. ไปสู่เครือข่าย ทสม. จิตอาสาพระราชทาน  904 วปร. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่งขึ้น เพื่อแสดงถึงความเป็นจิตอาสาโดยแท้จริงของเหล่าสมาชิกเครือข่าย ทสม. ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ และเป็นผู้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้เป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสนองพระราโชบาย โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนต่อไป" อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าว


"วัคซีน" นี่ อยากให้เข้าใจกันชัดๆไม่ใช่ "ยารักษาโควิด"เป็นชีววัตถุหรือ "เชื้อโรค" ที่ฉีดเข้าไปกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มันสร้าง "แอนติบอดี" ขึ้นมา สร้างขึ้นมาทำไม.......

"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'