ดคีเด็ด!ศาลปกครองพิพากษาให้กกต.ชดใช้'ภุชงค์'กว่า2ล้านฐานเลิกจ้างไม่เป็นธรรม


   

13 ส.ค.62-  ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ กกต. ชดใช้ค่าเสียหายให้นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เป็นเงินจำนวน 2 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กรณีบอกเลิกจ้างและให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ กกต. ก่อนครบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 

เนื่องจากศาลฯเห็นว่า การที่คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานได้นำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประเมินขึ้นใหม่ในสาระสำคัญแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิม และเป็นการเพิ่มเติมแบบการประเมินมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฟ้องคดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 มาแล้ว 6 เดือน เป็นการประเมินการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ ส่งผลให้การบอกเลิกจ้างเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย. 


อุ่นหนาฝาคั่ง...แน่นซอย ไทยโพสต์ ครบรอบ ๒๓ ปี ย่างเข้าปีที่ ๒๔ ยังได้รับความรัก จากกัลยาณมิตรมากมาย เหมือนเช่นเคย ขอบคุณกันไม่หมด ทั้งจากภาคธุรกิจ ราชการ ฝ่ายการเมือง

'๒๑ ตุลา' สำนึกย้อน 'สำนึกไทย'
'ทอน' ไม่รู้! แล้วจะรอดหรือ
ธาตุแท้อนาคตใหม่
งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา