สสส.เปิดมหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนายั่งยืน สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญารร.เทศบาลปริก


เพิ่มเพื่อน    

(เปิดแพรคลุมป้าย PRIK USD ไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (สิงห์ทอง) สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (สิงห์ดำ) สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี ต.ปริก ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธาน กก.บริหารแผน คณะที่ 3 สสส. ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.)

    สสส.สำนัก 3 สนับสนุน “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สู่เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้เป็นมหาวิชชาลัยแห่งที่ 4 ได้รับรางวัลองค์กรบริหารจัดการที่ดีโดดเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบสนองความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน มุ่งสร้างคน จากชุมชนเล็กๆ ใช้แนวคิดระดับโลกแห่งปีเป็นชุมชนในฝันของผู้คน มอบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาที่ รร.เทศบาลปริก ความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน สนามเด็กเล่นแห่งนี้ สสส.สนับสนุนออกแบบไว้เพื่อให้เด็กๆ ได้ตะลุยโลกแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มที่

    สสส. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) นำคณะสื่อมวลชนสู่เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้ “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 22-23 ก.ค. ที่เทศบาล ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา คีย์แมนสำคัญ ไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. และคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 สสส. หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาล ต.ปริก สมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

(พิธีเปิดป้าย “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Open House PRIK USD ที่หน้าอาคารตึกสันติรังสฤษดิ์ โดยมี สสส.ให้การสนับสนุน)

 

    ที่มาของมหาวิชชาลัยปริก เริ่มต้นเมื่อเทศบาล ต.ปริกได้เข้าร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) เมื่อปี 2552-2556 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ” และพัฒนาเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง โดยมีเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นจำนวนกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง

    วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงวิถีชุมชน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ประชาสังคมสันติสุข” จากประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ที่ผ่านมา เทศบาล ต.ปริกได้สั่งสมความรู้ ทักษะและประสบการณ์สามารถสร้างผู้นำระดับบุคคล ระดับกลุ่ม แกนนำชุมชน และการวิจัยชุมชน จัดทำข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดจนทำให้เกิดความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับของเครือข่ายจนสามารถยกระดับพื้นที่เป็นมหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Prik University of wisdom and Technology for Sustainable Development:Prik USD) และได้รับรางวัลองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่นจากสำนักนายกรัฐมนตรีและรางวัลจากหน่วยงานอื่นๆ

    ปรัชญาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองและสังคมได้ มีความรับผิดชอบผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยใช้ปัญญาเป็นฐานในการศึกษา นำองค์ความรู้และทักษะไปบูรณาการในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขได้อย่างยั่งยืน

    ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ขณะนี้แผนสุขภาวะชุมชนสนับสนุนให้มีมหาวิชชาชัยจำนวน 4 แห่ง จากจุดเริ่มต้นของการบูรณาการการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนในการจัดงานครั้งนี้ได้เปิดตัว “มหาวิชชาชัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิชชาลัยแห่งแรกในภาคใต้อย่างเป็นทางการ ปัจจัยความสำเร็จนอกจากชุมชนจะมีทุนศักยภาพของพื้นที่แล้ว ยังมีสุดยอดองค์กรความรู้สุดยอดผู้นำที่มีการลงมือปฏิบัติจริงจนเห็นผลสำเร็จ

    ดวงพรกล่าวว่า เป็นเรื่องน่าชื่นชมที่เทศบาล ต.ปริกที่มีแนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เป็นการมุ่งสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้น (Active Citizens) ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ในทุกกลุ่มคนมีระบบบริหารจัดการตำบลที่มีการสร้างผู้นำ การวางแผนที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและจัดระบบการทำงานในลักษณะพหุภาคี เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของประชาชนและสังคม โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

    ทั้งนี้ แผนสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. นำโดยธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อน ต.ดอนแก้วให้เป็น ต.สุขภาวะ จนกระทั่งยกสถานะเป็นมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข โดย อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นมหาวิชชาลัยของชุมชนเป็นแห่งแรกในปี 2557 ต่อมาเกิดมหาวิชชาชัยอุโมงค์สร้างพลเมือง โดย ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ปี 2558 ในปี 2562 เปิดตัวมหาวิชชาชัยบ้านแฮดสร้างความเท่าเทียม โดย ทต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น และล่าสุดเปิดตัวมหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยทต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา

    สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี ต.ปริก กล่าวว่า เทศบาล ต.ปริกร่วมขับเคลื่อน ต.สุขภาวะ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.ตั้งแต่ปี 2552 เป็นเวลา 10 ปี สั่งสมประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาสุขภาวะชุมชนสร้างผู้นำ เครือข่าย บริหารจัดการพื้นที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1.ยึดหลักน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ 2.โปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกหน่วยงานเข้าถึงข้อมูลได้ 3.สร้างหุ้นส่วนในการทำงาน ทุกคน ทุกหน่วยงานในชุมชนร่วมลงมือปฏิบัติการร่วมกัน และรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน 4.ยึดหลักคุณธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานในเทศบาล ต.ปริก เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 5.พัฒนาผ่านปฏิบัติการจริง ค้นหาวิธีการโดยการลองผิดลองถูก ส่งเสริมเรียนรู้บนฐานความเข้าใจในวิถีชีวิต

    กิจกรรมอาสาทำดีด้วยการปลูกต้นไม้ทองอุไร จำนวน 300 ต้น บริเวณ รร.เทศบาล ต.ปริก เนื่องจากต้นทองอุไรเป็นต้นไม้สิริมงคลสีเหลือง ใช้ปลูกเสริมมงคลได้ ไม้ปลูกง่าย โตไว ต้นหนึ่งมีได้ถึงพันดอก กลุ่มที่ 1 ทองอุไรใจเดียวกัน กลุ่มที่ 2 เพาะกล้าพาสุข กลุ่มที่ 3 เสวียนรักษ์โลก กลุ่มที่ 4 หญ้าน้อยร้อยใจ เป็นหญ้าพันธุ์มาเลเซีย ปลูกง่าย แม้บนดินลูกรังก็งอกงามดี เพียงรดน้ำชุ่มๆ ทั้งนี้ ต้นไม้ที่อยู่รายรอบ รร.เทศบาลปริก มีต้นปริก พญาสัตบรรณ สัก นนทรี ใบหม่อน มะพร้าว กล้วย มะละกอ มะม่วง อินทนิล ฯลฯ

พิธีเปิดป้าย “มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” Open House PRIK USD ที่หน้าอาคารตึกสันติรังสฤษดิ์ โดยไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (สิงห์ทอง) สมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (สิงห์ดำ) สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรี ต.ปริก ธวัชชัย ฟักอังกูร ประธาน กก.บริหารแผน คณะที่ 3 สสส. ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. และคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. “สร้างสุขคนใต้ใจเต็ม” ซือนามัน ฆีมบิรา (ภาษามลายู หมายถึง ทีมสร้างสุข มอบความสุข เพลิดเพลินให้เครือข่าย” จากนั้นมีชุดการแสดง “ฮูลูบ้านปริก” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 รร.เทศบาล ต.ปริก และชมวีดิทัศน์มหาวิชชาลัยปริกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 14 นาที

(ครูอุษณีย์ เหล็มหมัน ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล ต.ปริก รับโล่รางวัลจากสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ อดีตพ่อเมืองสงขลา)

    อุษณีย์ เหล็มหมัน ผอ.รร.เทศบาล ต.ปริก จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการสร้างคนดีในเทศบาลปริก จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลเมื่อปี 2548 ก่อนหน้านี้ ผอ.รร.เทศบาลปริกและคณะครูนำนักเรียนอนุบาล 3 ห้อง จำนวน 80 คน ลงพื้นที่เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กๆ ผ่านการละเล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รร.เทศบาล ต.ปริก โดยคณะครูได้มีการออกแบบการบริหารจัดการ และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

    สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน สนามเด็กเล่นแห่งนี้ สสส.สนับสนุนออกแบบไว้เพื่อให้เด็กๆ ได้ตะลุยโลกแห่งการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เด็กได้หล่อหลอมในสิ่งที่ถูกต้อง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นการพัฒนาคน ฐานที่ 1 สระอินจัน จำลองลักษณะภูมิประเทศและฝึกทักษะชีวิต ฐานที่ 2 สระทารก ช่วยหนูๆ เรียนรู้เรื่องน้ำ ฐานที่ 3 ค่ายสไปเดอร์แมน ฝึกความแข็งแรงและความกล้าหาญ ฐานที่ 4 เรือสลัดลิง ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ ฐานะที่ 5 ฝึกทักษะการหัดว่ายน้ำ.


ดูลูกหลานในความเป็น "คนรุ่นใหม่" อยู่ห่างๆ เถอะ ปล่อยเขา........ อย่าไปขวาง อย่าไปปิดกั้น อย่าไปก่นว่า-ด่าตำหนิ

ผ่ายุทธการอรุณรุ่งริ่ง
'สิ้นสุดทางคุก' ของ ๓ มะกอก
จบที่ 'ไม่ยอมจบ' ของทอน
ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'