สดุดี‘กำพล’บุคคลสำคัญของโลก


เพิ่มเพื่อน    

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก "กำพล วัชรพล" เปิดพิพิธภัณฑ์ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รมช.ศธ.ยกย่องกำพลมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาการศึกษาและสื่อมวลชนไทย ผอ.ยูเนสโกสดุดีกำพลได้เพิ่มอำนาจให้ประชาชนด้วยข้อมูลข่าวสาร และบทบาทผู้ประกอบการธุรกิจสื่อมวลชนรวมทั้งเสรีภาพ 

    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก นายกำพล วัชรพล และเปิดพิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล ณ  สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการบริษัท วัชรพล จำกัด พร้อมครอบครัววัชรพล และนายชิเงรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก ประจำกรุงเทพฯ ร่วมต้อนรับ และมีผู้มาร่วมงานจากวงการต่างๆ จำนวนมาก
    จากนั้นนายวัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ บริษัท วัชรพล จำกัด  ได้มอบเงินเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วัชรพล จำกัด มอบหนังสือที่ระลึก จำนวน 4 เล่ม และแสตมป์ที่ระลึก 1 ชุด เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    นางสาวจิตสุภา วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกลยุทธ์ บริษัท วัชรพล จำกัด กล่าวรายงานการจัดงานจากการที่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่  19 ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ณ กรุงปรารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส จากการเสนอของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการสนับสนุนของประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้  และเวียดนาม และต่อมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก พร้อมด้วยบุคคลและสถาบันสำคัญของประเทศอื่นจำนวน 48 คน/สถาบัน ให้ UNESCO ร่วมเฉลิมฉลองระหว่างปี 2561-2562 นับเป็นความภาคภูมิใจแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล วงการสื่อสารมวลชนไทย และประเทศชาติ 
    นางสาวจิตสุภาได้ขออนุญาตเบิกตัวคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้กล่าวประกาศเกียรติคุณ และนายชิเงรุ อาโอยากิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก ประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวประกาศเกียรติคุณนายกำพล วัชรพล
    คุณหญิงกัลยากล่าวประกาศเกียรติคุณว่า นายกำพล วัชรพล เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อการเผยพร่การศึกษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ความรู้ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทส่งเสริมผลงานต่างๆ ที่ได้ดำเนินการมาตลอดชีวิตเป็นอเนกอนันต์ มีความสอดคล้องกับภารกิจของยูเนสโก ในสาขาการศึกษาและการสื่อสารมวลชน โดยในด้านการศึกษานายกำพลได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทไปสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารจำนวนกว่า 100 แห่ง เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนของชาติ แม้ว่าโรงเรียนเหล่านี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มอบให้เป็นโรงเรียนของรัฐ แต่มูลนิธิไทยรัฐยังได้อุปการะเกื้อหนุนและให้การสนับสนุนด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20 โครงการในแต่ละปี  บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ และการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อยกระดับวิทยานิพนธ์
    ด้านสื่อสารมวลชน นายกำพล วัชรพล เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยได้ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้สร้างให้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทำหน้าที่สื่อสารมวลชนอย่างสมบูรณ์แบบ ในการเสนอข้อมูลข่าวสารปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ จนกระทั่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมีส่วนสนับสนุนให้วงการสื่อมวลชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารข้อมูลและการแสดงความคิดเห็นต่างๆ อย่างเสรี ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมใหม่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์หลายประการ อาทิ เป็นผู้นำระบบการเรียงพิมพ์ด้วยแสง การพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ และการนำเข้าเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการผลิตหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อให้ไปถึงผู้รับข่าวสารให้เร็วที่สุด
    "ผลงานของนายกำพล วัชรพล มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนาการศึกษาและสื่อมวลชนของประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวคิดขององค์การยูเนสโก ในด้านการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้แก่คนทุกคน และการส่งเสริมเสรีภาพของสื่อ" คุณหญิงกัลยากล่าว
    ด้านนายชิเงรุ อาโอยากิ กล่าวสดุดีนายกำพล วัชรพล ว่าเป็นชาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการสดุดีจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในการประชุมใหญ่ของยูเนสโกเมื่อปี 2560 ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนสนับสนุนด้านการศึกษาและด้านการสื่อสารมวลชน ซึ่งวันที่ 27 ธันวาคมของปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาล นายกำพล วัชรพล คือตัวอย่างที่แท้จริงของบุคคลที่มีวิธีคิดเป็นบวก มีวิสัยทัศน์ยาวไกลและอุทิศตนอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นผู้มุ่งมั่นที่จะให้บรรลุเป้าหมายอย่างคุ้มค่า และเป็นผู้อุทิศชีวิตของตนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ภูมิหลังครอบครัวที่ยากจนของนายกำพลอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในวัยเยาว์ของนายกำพล แต่นี่ไม่อาจหยุดยั้งให้นายกำพลสั่งสมประสบการณ์จากชีวิตและการทำงาน และเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง 
    ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา นายกำพลได้อุทิศเวลาและทรัพยากรของตนเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆ ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในหลักการสำคัญที่ชี้นำชีวิตของตนในการตอบแทนสังคม นี่คือจุดกำเนิดของเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ซึ่งขยายตัวจนมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาถึง 111 แห่งในช่วงเวลา 5 ทศวรรษ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกใน พ.ศ.2512 
    "บทบาทนักหนังสือพิมพ์ นายกำพลได้เพิ่มอำนาจให้ประชาชนด้วยข้อมูลข่าวสาร และในบทบาทผู้ประกอบการธุรกิจสื่อมวลชน นายกำพลได้เพิ่มอำนาจแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนและสาธารณชน  ด้วยการปกป้องเสรีภาพสื่อมวลชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของสื่อมวลชน ทำให้เกิดโครงการส่งเสริมการใช้หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาของไทยรัฐ เพื่อให้นักเรียนวัยเยาว์สามารถใช้หนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้ มรดกทางปัญญาของนายกำพลนั้น ยังช่วยสนับสนุนความพยายามระดับโลกในปัจจุบันที่จะบรรลุเป้าหมาย 'นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (ค.ศ.)' โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขั้นที่ 4 ด้านการศึกษา ผลงานอันเป็นอเนกอนันต์ของนายกำพลยังช่วยรับประกันการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมโดยตรง และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้คนโดยทั่วหน้า ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงเอเชียอาคเนย์ด้วย ท่ามกลางภัยคุกคามจากระบอบเผด็จการในยุคศตวรรษ 1960 ยังช่วยส่งเสริมเสรีภาพในการแสดความคิดเห็นและเสรีภาพของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเสรีภาพ 2 ประการนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยต่อความสำเร็จของแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (ค.ศ.) เพื่อสร้างสังคมที่สันติ ยุติธรรมและทั่วถึง" 
    หลังจากนั้น พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ กำพล วัชรพล ที่ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์ พร้อมเดินชมและลงนามสมุดที่ระลึก 
    จากนั้นในเวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้แสดงปาฐกถาเรื่อง "ชีวิตและผลงาน นายกำพล วัชรพล" โดยมีนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ  สมาชิกวุฒิสภา อ่านบทกวีนิพนธ์สดุดีนายกำพล โดยมีนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติเป่าขลุย  และนายธานินทร์ อินทรเทพ ศิลปินอาวุโส นักร้องรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน ขับร้องเพลง "นกขมิ้น" ซึ่งเป็นเพลงที่นายกำพลชื่นชอบเพื่อเป็นการรำลึก.
 


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้