สหภาพฯร่วมวง! เชือด‘เซ็นทรัล’ อ้างกลัวธงแดง


เพิ่มเพื่อน    

  สหภาพแรงงาน ทอท.ตีปี๊บ ICAO ติดธงแดงไทยได้หากปล่อยสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจ ใน  เขตความปลอดภัยทางการบิน จี้ ทอท.ฟัน ไม่เช่นนั้นเท่ากับละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.อนาคตใหม่ผสมโรง ขู่ตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการอนุมัติการก่อสร้าง เตรียมยื่นกระทู้ถามในสภา

    นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า ทอท.อยู่ในสถานะผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 60/15 ที่มีการระบุถึงการรักษาสนามบิน ดูแลการบริการภายในสนามบิน อนุญาตให้เป็นไปมาตรฐานที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ประกอบกับกฎหมายอื่นที่ประกาศกำหนดให้มีหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานสนามบินที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือ การดำเนินงานสนามบินทั้งภายในเขตหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน อันจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสนามบิน รวมทั้งใช้การดำเนินการตามเงื่อนไขท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ที่สนามบินต้องดำเนินการตามกระบวนการที่รัฐกำหนดตามกรณีที่ระบุ เช่นกรณี Air display 
    นอกจากนี้ ทอท.ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสนามบินรับรองสาธารณะใช้ดำเนินการ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 60/15 หน้าที่ผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และมาตรา 58, 59, 60 เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 2.เงื่อนไขและข้อจำกัดประกาศท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะทุกแห่ง 3.ข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง 4.Standard and recommend practices ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) ที่รัฐยังออกกฎหมายมาบังคับใช้ไม่ครอบคลุม ก็จะบูรณาการกับผู้เกี่ยวข้อง
    ดังนั้น กรณีการก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจ ในเขตความปลอดภัยทางการบินที่ ทอท.มีอำนาจทางกฎหมายทางการบิน ทอท.จะต้องรับผิดชอบ หากไม่ดำเนินการใดๆ เพราะหากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการการบินแล้วพบว่า การนำมาตรฐาน ICAO มาใช้บังคับในประเทศ (Effective Implementation หรือ EI) ของประเทศไทยไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทยมีข้อบกพร่อง (ติดธงแดง) จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติมากกว่านี้ 
    เขาบอกว่า ที่ผ่านมาการตรวจสอบไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสูงเท่านั้น แต่ยังมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพราะถึงแม้ว่าพื้นที่ของเซ็นทรัล วิลเลจ จะอยู่นอกเขตสนามบิน แต่ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงสนามบิน (vicinity of Aerodrome) ที่แม้ว่าไม่ได้อยู่ในการกำกับของสนามบินโดยตรง แต่การที่จะมีผู้ใดที่มีพื้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสนามบิน โดยเฉพาะในแนวบินร่อนลง (take off & approach) จะมีกิจกรรมใดๆ หรือใช้พื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบจากรัฐ (กพท.) ที่จะต้องตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว ว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานสนามบินหรือไม่ โดยนอกจากการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างอันเป็นสิ่งกีดขวางในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศแล้ว ต้องพิจารณา ประเด็นต่างๆ ดังนี้
    1.การรบกวนสัญญาณเครื่องช่วยในการเดินอากาศ 2.แสงไฟภายนอกสนามบิน (non aeronautical light) อันส่งผลต่อการปฏิบัติการบิน ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อกำหนด ICAO 3.กิจกรรมที่อาจเกิดมีควัน ที่ส่งผลให้ทัศนวิสัยสนามบินลดลง โดยเฉพาะการมองเห็นทางวิ่งในแนวร่อนลง 4. กิจกรรมที่อาจนำไปสู่การนำนกมาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว 5.Laser emission free zone ที่ต้องมีการควบคุมออกไปภายนอกสนามบินตามข้อกำหนด ICAO 6. กิจกรรมอันส่งผลต่อแผนแม่บทและแผนพัฒนาสนามบิน โดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลัก ที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือ Access capacity ที่เกิดได้จากบริเวณภายนอกใกล้เคียงสนามบิน ที่ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการทำแผนแม่บท และถูกกำกับจากรัฐ ตามข้อกำหนด
    ประธานสหภาพแรงงาน ทอท.กล่าวด้วยว่า การก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจ อาจส่งผลกระทบต่อสนามบินของ ทอท. อันเกิดจากกิจกรรมภายนอกสนามบิน แต่ใกล้เคียงสนามบิน ที่อยู่นอกเหนือภายใต้การกำกับของ ทอท. จึงขอเสนอให้มีการประชุมหารือในระดับนโยบายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยเร่งด่วน เพราะหากไม่ดำเนินการใดๆ อาจเข้าข่ายว่า ทอท.ซึ่งเป็นผู้ดูแลที่ราชพัสดุบริเวณดังกล่าว ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และอาจส่งผลให้ประเทศไทยติดธงแดงอีกครั้ง แล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
    นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าการก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจ มีการกระทำที่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ผังเมืองหลายประการ อาทิ การถมลำรางสาธารณะ การปลูกสร้างอาคารในพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่ใช้สอยมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดย พ.ร.บ.ผังเมืองกำหนดให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยได้ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร และหากเป็นพื้นที่ตาบอดดังเช่นกรณีนี้ จะปลูกสร้างได้เพียง 200 ตารางเมตรต่อ 1 ใบอนุญาต อย่างไรก็ตาม พื้นที่ใช้สอยสูงสุดของข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าสิ่งปลูกสร้างรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ ซึ่งในกรณีนี้มีพื้นที่รวมประมาณ 100 ไร่ แต่จากการแถลงข่าวของเซ็นทรัล ทราบว่าห้างเซ็นทรัล วิลเลจ จะมีพื้นที่ใช้สอยราว 4 หมื่นตารางเมตร คิดเป็น 25 ไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งถือว่าเกินเพดานกฎหมายที่กำหนดไว้ 
    นอกจากนี้ พื้นที่สีเขียวแปลงดังกล่าวยังอยู่ในข้อบังคับที่ห้ามให้มีการก่อสร้างโรงแรม และยังมีการดำเนินการที่เข้าข่ายผิดกฎ ICAO อีกหลายประการตามที่ได้กล่าวข้างต้น จึงขอเรียกร้องให้เซ็นทรัลชี้แจงประเด็นเหล่านี้ให้ชัดเจน เพราะ ทอท.ไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองได้ ทั้งนี้สหภาพแรงงาน ทอท.กำหนดให้มีการประชุมวาระพิเศษเร่งด่วนเกี่ยวกับประเด็นนี้ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และจะนำคณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างต่อไป 
    ด้านนายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า จะเข้าทำการตรวจสอบโครงการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล วิลเลจ บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ที่กำลังจะเปิดตัวในพื้นที่ 100 ไร่ ด้วยเงินลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นพื้นที่ในการดูแลของ ทอท. ที่มีการยืนยันแล้วว่าเป็นการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในพื้นที่สีเขียวในผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงจะขอยื่นเรื่องตรวจสอบความไม่โปร่งใสในการอนุมัติการก่อสร้างในครั้งนี้
    มีหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งราชการส่วนท้องถิ่น อบต. อบจ. ผู้ว่าการราชการจังหวัด ผังเมือง กรมธนารักษ์ การประปา ทอท. และอีกหลายหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจให้เกิดการก่อสร้างโครงการในพื้นที่สงวนไว้สำหรับเป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปลอดภัยการบิน และมีเรื่องการถมลำรางสาธารณะ ก่อสร้างกันใหญ่โตขนาดนั้น อย่ามาปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้
    ส.ส.อนาคตใหม่กล่าวว่า จะมีการยื่นเรื่องขอหารือประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือยื่นกระทู้สดสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ยื่นเรื่องไปตามส่วนราชการ ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
    "มีการถมลำรางสาธารณะเป็นทางเข้า-ออก แล้ววางท่อน้ำประปาขนาดใหญ่ ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ เจ้าของหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกันแล้ว ก็ไม่ทราบว่าหน่วยงานอื่นๆ อนุมัติให้ก่อสร้างกันไปได้อย่างไร"
      นายนิรามานกล่าวว่า ที่จริงจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ แต่ปรากฏว่ามีการงดประชุมไปเสียก่อน เพราะห้างสรรพสินค้าแห่งนี้มีกำหนดจะเปิดในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 นี้แล้ว จึงไม่อยากจะเห็นความไม่ถูกต้องเกิดขึ้น เพราะขนาดยังไม่เปิดทำการ ยังมีข่าวว่าจะให้กระทรวงมหาดไทยไปแก้พื้นที่สีเขียว ให้ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ เพื่อจะได้ไม่ผิดกฎหมาย แบบนี้มันเป็นเรื่องทุนใหญ่หรือไม่ ประชาชนคนธรรมดาจะได้สิทธิ์ทำแบบนี้ได้หรือไม่ ผมได้ข่าวมาว่ามีการไปเจรจากับบุคคลระดับสูงในรัฐบาลให้หน่วยงานต่างๆ เปิดทางให้ ซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่าจะกล้าทำกันขนาดนี้ จึงขอยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบเรื่องโครงการนี้ทั้งหมด   ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก.


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"