เกษตรกรลานสัก อุทัยธานี เฮ วันนี้มีตลาดเป็นของตนเอง


เพิ่มเพื่อน    

นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  นางสาวเยาวรัตน์ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี นางสุดารัตน์ คงห้วยรอบ รองประธานกรรมการสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด คณะกรรมการสหกรณ์ นายจิตติ เจียมเจือจันทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ทั้งนี้สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ได้จัดทำโครงการตลาดสินค้าเกษตรขึ้นเพื่อให้สหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกได้มีสถานที่ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และแหล่งจำหน่ายแก่ผุ้บริดภคเป็นของตนเอง เป็นการพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรของสมาชิกและเกษตรกรในชุมชนให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง อันจะทำให้เกษตรกรในฐานะผู้ผลิตได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และผู้บริโภคได้จับจ่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม  โดยสหกรณ์จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ และการตลาดภายใต้หลักการสหกรณ์ก่อเกิดความยุติธรรมในการซื้อ-ขาย

พร้อมกันนี้สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ยังได้สนับสนุนเกษตกรในพื้นที่ คทช.ระบำ ให้ทำการปลูกพืชผักมาตั้งแต่ต้นปี 2562 มีเกษตรกร 25 รายเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการปลูกบวบ แตงร้าน ฝั่วผักยาว แฟง ฟักทอง และกวางตุ้ง พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการรวบรวมผลผลิตเพื่อนำมาขายที่ตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ตลาดแห่งนี้จึงมีพืชผักที่สดใหม่เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทุกวัน ซึ่งได้เปิดตลบาดอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในตลาดมีเกษตรกรรายย่อยจำนวน 15 ราย รวบรวมผักจากแปลงของตนเองมาวางจำหน่าย และมีเกษตรกรอีก 60 ราย นำพืชผักมาจำหน่ายในรูปแบบขายส่งที่ตลาดให้กับพ่อค้าและผู้บริโภคในตลาดแห่งนี้อีกด้วย

โดยคาดว่าจะมีปริมาณผักที่มีการนำมาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้ ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/วัน และในอนาคตทางสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จะส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักให้ได้มาตรฐาน GAP และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม และผักสามารถเก็บไว้ได้นาน รวมถึงจะเชื่อมโยงกับห้างโมเดิร์นเทรด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ต่อไป

สำหรับตลาดแห่งนี้เป้นผลมาจากที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรโดยผ่านสถาบันเกษตรกร มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อุดหนุนงบประมาณแก่สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ในการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า 306.24 ตรม. งบประมาณ 1,391,600 บาท และสหกรณ์สมทบ 596,400 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างตลาดสินค้าเกษตรแห่งนี้ 1,983,000 บาท


โทษทีเถอะ.... มัวไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลซะ ๒ วัน เรื่อง "ตำรวจ-อัยการ" สั่งไม่ฟ้อง "นายบอส เรดบูล" เลยเหมือนผม "สับไกค้าง"

ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?