คะแนนประยุทธ์2สอบตก ดัชนี‘ผู้นำ’ดิ่งฝ่ายค้านพุ่ง!


เพิ่มเพื่อน    

  โพลชี้ดัชนีการเมืองไทยยุค "ประยุทธ์ 2" สอบตก ภาพรวมเดือน ส.ค.ได้แค่ 4.51 เต็ม 10 ให้คะแนนการทำหน้าที่ฝ่ายค้านสูงสุด 5.92 ขณะที่ผลงานนายกฯ รั้งอันดับ 8

    เมื่อวันที่ 1 กันยายน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ทั้งการบริหารงานของรัฐบาล ฝ่ายค้าน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บทบาทสื่อมวลชนและอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกได้ว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือน ส.ค.นี้ ได้สำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์ 2 แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 25 ก.ค.2562 และจะดำเนินการสำรวจประชาชนทั่วประเทศทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน 
    “สวนดุสิตโพล” จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,438 คน ระหว่างวันที่ 26-31 ส.ค.2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 1.จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2562” โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ประเด็น ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 4.51 คะแนน 2.ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามภูมิภาค ดังนี้ อันดับ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.88 คะแนน, อันดับ 2 ภาคกลาง 4.68 คะแนน, อันดับ 3 กรุงเทพมหานคร 4.55 คะแนน, อันดับ 4 ภาคใต้ 4.10 คะแนน, อันดับ 5 ภาคเหนือ 3.81 คะแนน
          3.ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย โดยจำแนกตามรายละเอียด 25 ตัวชี้วัด ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย” คะแนนเต็ม 10 ดังนี้ อันดับ 1 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.92 คะแนน, อันดับ 2 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ 5.28 คะแนน, อันดับ 3 จริยธรรม/วัฒนธรรมของคนในชาติ 5.08 คะแนน, อันดับ 4 ความสามัคคีของคนในชาติ 4.91 คะแนน, อันดับ 5 การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.90 คะแนน, อันดับ 6 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.72 คะแนน, อันดับ 7 ความมั่นคงของประเทศ/การก่อการร้าย 4.70 คะแนน, อันดับ 8 ผลงานของนายกรัฐมนตรี 4.63 คะแนน, อันดับ 9 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.62 คะแนน, อันดับ 10 การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.60 คะแนน, อันดับ 11 การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 4.57 คะแนน 
    อันดับ 12 ผลงานของรัฐบาล 4.56 คะแนน, อันดับ 13 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 4.49 คะแนน, อันดับ 14 สภาพของสังคมโดยรวม 4.47 คะแนน, อันดับ 15 การแก้ปัญหาต่างๆ ของรัฐบาลในภาพรวม 4.38 คะแนน, อันดับ 16 การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 4.23 คะแนน, อันดับ 17 ความเป็นอยู่ของประชาชน 4.19 คะแนน, อันดับ 18 การปฏิบัติตนของนักการเมือง/ความสามัคคีของนักการเมือง 4.09 คะแนน, อันดับ 19 สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 4.09 คะแนน, อันดับ 20 การแก้ปัญหายาเสพติด 4.09 คะแนน, อันดับ 21 ค่าครองชีพ/เงินเดือน/ค่าจ้าง /สวัสดิการ 4.08 คะแนน, อันดับ 22 การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 4.01 คะแนน, อันดับ 23 การแก้ปัญหาการว่างงาน 4.01 คะแนน, อันดับ 24 การแก้ปัญหาความยากจน 3.91 คะแนน และอันดับ 25 ราคาสินค้า 3.86 คะแนน
    ด้าน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรต่อวุฒิสมาชิก (ส.ว.) กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,104 ตัวอย่าง ที่น่าสนใจคือ 5 อันดับแรก ร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความต้องการต่อการทำงานของ ส.ว. พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.4 ช่วยแก้ปัญหาปากท้อง แก้ความยากจน, ร้อยละ 73.5 ช่วยเหลือด้านกฎหมายให้ประชาชนมีช่องทางทำมาหากิน ไม่ขัดสน มีงานทำ, ร้อยละ 69.9 เป็นที่พึ่งเรื่องที่ทำกิน ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นธรรมเท่าเทียม, ร้อยละ 68.7 ตรวจสอบการทำงานของ ส.ส.และนักการเมืองท้องถิ่น และร้อยละ 65.5 เข้าถึงประชาชน ติดดิน ไม่เหินห่าง
        "โพลชิ้นนี้ชี้ว่าช่วงเวลานี้เหมาะสมแสดงผลงานของกลไกต่างๆ ในรัฐธรรมนูญปี 60 เพราะกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในกระแสข่าวแก้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ส.ว.น่าจะแสดงผลงานให้เห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่ตรงกับสิ่งที่ประชาชนต้องการ” ผอ.ซูเปอร์โพลระบุ.
 


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส