โปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการจำนวน 871 นาย


   

7 ก.ย. 62 - เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้อ่านรายละเอียด