สวนดุสิตโพล ชี้ประชาชน 43.76%กังวลการบริหารประเทศ จี้เร่งทำตามที่หาเสียง


เพิ่มเพื่อน    

8 ก.ย. 2562 “การเมือง” เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยมี “นโยบาย” เป็นหัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชน หากสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่นิ่ง ขาดความชัดเจนย่อมก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,172 คน ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข 
อันดับ 1    การบริหารประเทศ การพัฒนาประเทศของรัฐบาล    43.76%
วิธีแก้ไข    ควรเร่งดำเนินงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา แก้ให้ตรงจุด สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย เลือกคนให้เหมาะกับงาน ฯลฯ
อันดับ 2    พฤติกรรมของนักการเมือง การทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งแตกแยก    38.83%
วิธีแก้ไข    นึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ยุติการทะเลาะเบาะแว้ง ควรใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างกัน มีข้อตกลงร่วมกันที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ ยอมรับได้ ฯลฯ
อันดับ 3    การทุจริต คอรัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ    33.20%
วิธีแก้ไข    ควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ มีการติดตามดำเนินการอย่างเคร่งครัด ควบคุมการใช้งบประมาณ มีบทลงโทษรุนแรง ไม่ละเว้น ฯลฯ
อันดับ 4    การแก้ไขรัฐธรรมนูญ      14.19%
วิธีแก้ไข    ต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีเนื้อหาเหมาะสมกับบริบทของไทย ไม่สองมาตรฐาน ใช้ได้ในระยะยาว ฯลฯ
อันดับ 5    เสถียรภาพทางการเมือง     12.27%
วิธีแก้ไข    รัฐบาลต้องมีจุดยืน ทุกฝ่ายตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน เร่งสร้างผลงาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ ทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจ” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข 
อันดับ 1    ของแพง ค่าครองชีพสูง    62.39%
วิธีแก้ไข    ภาครัฐต้องช่วยเหลืออย่างจริงจัง ควบคุมราคา การเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง ประชาชนต้องประหยัด วางแผนการใช้จ่าย ฯลฯ 
อันดับ 2    รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน       35.05%
วิธีแก้ไข    มีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดดอกเบี้ย แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ต้องหารายได้เสริม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ
อันดับ 3    เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ     22.75%
วิธีแก้ไข    รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติเข้ามาลงทุน มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกิดการจ้างงาน ฯลฯ
อันดับ 4    ปัญหาการตกงาน ว่างงาน    16.15%
วิธีแก้ไข    หาอาชีพเสริม สร้างงานสร้างรายได้ มีนโยบายช่วยเหลือช่วงว่างงาน มีโครงการจัดหางานช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ
อันดับ 5    ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ     14.22%
วิธีแก้ไข    มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พยุงราคา มีตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า ประชาชนช่วยกันอุดหนุน ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านสังคม” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข 
อันดับ 1    อาชญากรรม การใช้ความรุนแรง     54.81%
วิธีแก้ไข    บทลงโทษต้องรุนแรง ดำเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น ฯลฯ
อันดับ 2    คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกของคนในสังคม    29.45%
วิธีแก้ไข    ครอบครัวปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาการศึกษา ฟื้นฟูศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ฯลฯ
อันดับ 3    สถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง    23.31%
วิธีแก้ไข    รัฐบาลควรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
อันดับ 4    ปัญหาเด็กแว้น เสพยา ทะเลาะวิวาท    17.38%
วิธีแก้ไข    สถานศึกษาและครอบครัวควรช่วยกันดูแลบุตรหลาน มีเวลาให้กัน ให้ความรักความอบอุ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ
อันดับ 5    การใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด    11.55%
วิธีแก้ไข    มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่แชร์สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ภาพที่ไม่เหมาะสม ควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อ ฯลฯ


ในที่สุด ประชาชนก็เห็น! "ทอง"..... จากการ "ยอมตาย-ถวายชีวิต" เพื่องานของนายกฯ ที่ทะลักล้นจากหลังพระออกมาข้างหน้า ดูซี เมื่อวาน เปรยลอยๆ ให้กำลังใจนายกฯ กันหน่อย เพราะท่านกรำศึก ๑๐ ทิศ ทั้งศึกในพรรค ศึกในรัฐบาล ศึกในการบินไทย และศึกที่พวกเลวชนกำลังพยายามลากลงถนน

ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."