ทส. จัดเวทีเยาวชนอาเซียน เล็งแก้ไขปัญหาขยะทะเลระดับภูมิภาค


เพิ่มเพื่อน    

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต  เป็นประธานเปิดการประชุมเยาวชนอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019 ) ร่วมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง  ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต

 

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. กล่าวว่า ประเทศไทย ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา (ASEAN Working Group on Environmental Education - AWGEE)  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ให้เป็นเจ้าภาพจัดเวทีเยาวชนอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2019) ที่กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี โดย ครั้งที่ 1 และ 2 ประเทศบรูไน เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 3 และ 4 ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ และครั้งนี้ ครั้งที่ 5 ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “Clean up Our Sea, Change Our Future” มุ่งเน้นปัญหาขยะทะเล ที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งพบว่า หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนทิ้งขยะพลาสติกลงทะเล ติดอันดับสูงสุด 20 ประเทศของโลก โดย 80% มาจากขยะบนบก ไหลลงแม่น้ำ และลงสู่ทะเล ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกคนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเยาวชน ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต การเปิดโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีบทบาทในการคิด สร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้พวกเขาเกิดความตระหนัก หลงรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการบอกต่อและมีส่วนช่วย  ในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปได้

            

 นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวม 60 คน เยาวชนไทย  40 คน ตลอดจน ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยกิจกรรม มีทั้งการนำเสนอสถานการณ์ปัญหาขยะ/ขยะทะเล และการจัดการของแต่ละประเทศสมาชิกฯ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Clean up Our Sea, Change Our Future” โดย ปลัด ทส. การเล่าประสบการณ์  “ขยะจากแม่น้ำสู่ทะเล : บทเรียนประเทศไทย” โดย ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา - เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย” รวมทั้งการบรรยาย “การจัดการปัญหาขยะทะเลของประเทศญี่ปุ่น” โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น 

              

นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างสรรค์สื่อและการสื่อสารสู่สาธารณะเพื่อการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลรางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (เทศบาลขนาดใหญ่) ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบศูนย์รวม ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการจัดการขยะต้นทาง ลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัด มีการนำขยะบางประเภทไปใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการคัดแยกขยะในสถานประกอบการและชุมชน ตลอดจนมีโรงงานเตาเผาขยะเพื่อจัดการขยะปลายทางจากครัวเรือนและชุมชนที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะทะเลของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 


พรรคที่ "หล่อ" ในเกมการเมืองที่สุดในศตวรรษนี้ ต้องยกให้ "ประชาธิปัตย์" เป็นแกนนำรัฐบาล ก็สไตล์หนึ่ง เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็อีกสไตล์หนึ่ง

"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'
รอบนี้"คนแก่ขอก่อน"
"อย่าให้เสียชาติเกิด"