เคาะประธานกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 26 คณะ 'สังศิต-สมชาย' ได้เฮแก้ปัญหายากจน-ปกป้องสิทธิมนุษชน


เพิ่มเพื่อน    

11 ก.ย.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาครั้งแรกวานนี้ กำหนดวาระให้เลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และตำแหน่งอื่นตามความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ส.ว.ปี 2562 ข้อ 87 โดยผลการเลือกประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา จำนวน 26 คณะ มีดังนี้

1. คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
 - นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
2. คณะกรรมาธิการการกีฬา
 - พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
3. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
 - พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
4. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
 - พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
5. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
 - นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
6. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
 - นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
7. คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ
 - พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
8. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
 - พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
9. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
 - พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
 - พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน
 - พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
12.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - นายเสรี สุวรรณภานนท์
13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 - นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
14. คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและการตำรวจ
 - พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน
 - พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 - พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
 - พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 - นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
19. คณะกรรมาธิการการศึกษา
 - นายตวง อันทะไชย
2 0.คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
 - นายเจตน์ ศิรธรานนท์
21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 - นายกล้านรงค์ จันทิก
22. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 - พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
24. คณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
 - นางอภิรดี ตันตราภรณ์
25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
 - นายสมชาย แสวงการ
26.คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
 - พลเอก ชาตอุดม ดิตถะสิริ

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ กล่าวว่าคณะกรรมาธิการ แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ มีความตั้งใจ มีเจตนาชัดเจนที่จะแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย มุ่งให้เกิดความสำเร็จโดยจะบูรณาการวิธีคิดและการทำงานร่วมกับกันมาธิการชุดอื่นที่เกี่ยวข้อง

“คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนฯนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการร่างข้อบังคับการประชุม ที่บรรจุการตั้งกรรมาธิการชุดนี้ไว้ในร่างข้อคับการประชุมจนผ่านการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 มิยฯ โดยมีท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ และนำเสนอเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา เมื่อวันที่ 19 สค 2562  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ขึ้นใหม่อีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมาธิการ แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถือเป็นวันกำเนิดของคณะกรรมาธิการชุดนี้"นายสังศิต กล่าว.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"