เคาะประธานกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 26 คณะ 'สังศิต-สมชาย' ได้เฮแก้ปัญหายากจน-ปกป้องสิทธิมนุษชน


เพิ่มเพื่อน    

11 ก.ย.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาครั้งแรกวานนี้ กำหนดวาระให้เลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ โฆษก และตำแหน่งอื่นตามความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ส.ว.ปี 2562 ข้อ 87 โดยผลการเลือกประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา จำนวน 26 คณะ มีดังนี้

1. คณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ
 - นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
2. คณะกรรมาธิการการกีฬา
 - พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
3. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
 - พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
4. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
 - พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
5. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
 - นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ
6. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
 - นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
7. คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ
 - พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
8. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
 - พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
9. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
 - พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
10. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
 - พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
11. คณะกรรมาธิการการพลังงาน
 - พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
12.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - นายเสรี สุวรรณภานนท์
13. คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 - นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
14. คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและการตำรวจ
 - พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
15. คณะกรรมาธิการการแรงงาน
 - พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
16. คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 - พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
17. คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม
 - พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
18. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 - นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
19. คณะกรรมาธิการการศึกษา
 - นายตวง อันทะไชย
2 0.คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
 - นายเจตน์ ศิรธรานนท์
21. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 - นายกล้านรงค์ จันทิก
22. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
23. คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
 - พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
24. คณะกรรมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
 - นางอภิรดี ตันตราภรณ์
25. คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค
 - นายสมชาย แสวงการ
26.คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
 - พลเอก ชาตอุดม ดิตถะสิริ

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ กล่าวว่าคณะกรรมาธิการ แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ มีความตั้งใจ มีเจตนาชัดเจนที่จะแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย มุ่งให้เกิดความสำเร็จโดยจะบูรณาการวิธีคิดและการทำงานร่วมกับกันมาธิการชุดอื่นที่เกี่ยวข้อง

“คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนฯนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมการร่างข้อบังคับการประชุม ที่บรรจุการตั้งกรรมาธิการชุดนี้ไว้ในร่างข้อคับการประชุมจนผ่านการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 มิยฯ โดยมีท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ และเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ และนำเสนอเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา เมื่อวันที่ 19 สค 2562  ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ ขึ้นใหม่อีกชุดหนึ่ง คือ คณะกรรมาธิการ แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ถือเป็นวันกำเนิดของคณะกรรมาธิการชุดนี้"นายสังศิต กล่าว.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"